Techniki i style w architekturze (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Głowa
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Właściwe posługiwanie się podstawową terminologią związaną z technikami i formami architektonicznymi.
C2. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania stylów w architekturze europejskiej od starożytności do końca epoki nowożytnej, idące w parze ze zroumieniem uwarunkowań społecznych, kulturowych i religijnych w kolejnych epokach.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1. Student rozpoznaje style architektoniczne (K_W04).
2. Student definiuje podstawowe terminy związane z technikami budowlanymi, elementami i detalami architektonicznymi (K_W02).

UMIEJĘTNOŚCI:
1. Student przeprowadza analizę elementów architektury pozwalających na określenie stylu budowli (K_U03).
2. Student w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych posługuje się fachową terminologią związaną z technikami i stylami w architekturze (K_U01).

KOMPETENCJE:
1. Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji, doskonali umiejętności (K_K01).
2. Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa antyku dla rozwoju architektury późniejszych epok (K_K05).
Metody dydaktyczne
1. Wykłady konwersatoryjne z prezentacją multimedialną, dyskusja.
2. Ćwiczenia w opisywaniu i analizowaniu zabytków architektury pod kątem użytych technik i elementów pozwalających na identyfikację stylu.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie \"stylu\" w historii sztuki.
2. Podstawowa terminologia związana z architekturą.
3. Materiały i techniki w dziejach architektury.
4. Dekoracja i ornament w architekturze.
5.Techniki i style w architekturze kolejnych epok: Grecja i Rzym - klasyczne porządki architektoniczne; Późny antyk i wczesne średniowiecze - transformacja antyku; Romanizm; Gotyk; Renesans; Barok; Klasycyzm.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywne w nich uczestniczenie i wywiązywanie się z poleconych zadań, zaliczenie trzech slajdówek (architektura starożytna, średniowieczna, nowożytna). Kryteria oceny: 5 – 90-100 % poprawnych odpowiedzi 4 – 75-90 %; 3 – 50-75 %; 2 – poniżej 50 %.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
Cole E. (red.), Architektura. Style i detale, Warszawa 2007.
Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.
Kozakiewicz S., Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.
Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956 [wyd. 2 Warszawa 1997].
Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 2012.
Pevsner N., J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA będzie podawana na zajęciach
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę