Wstęp do historii sztuki (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Gombin
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawami warsztatu historyka sztuki (terminologia, styloznastwo).
Wymagania wstępne
Wiedza z historii sztuki na poziomie maturalnym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K kompetencje społeczne

K_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy . Ma świadomość znaczenia kultury i sztuki w życiu społecznym oraz wagi upowszechniania wiedzy o kulturze.
K_K02 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych jego form i różnych mediów.
K_K03 Potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role.
K_K04 Potrafi zaplanować i zrealizować określone przez siebie lub innych zadania.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane zadania profesjonalne.
K_K06 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego dokształcania się zawodowego, doskonalenia swoich umiejętności.

U umiejętności

K_U01 Rozpoznaje dzieła sztuki różnych epok (wskazując ich czas powstania, styl, krąg kulturowy, autora) i potrafi przeprowadzić ich analizę formalną, interpretację ikonograficzną i treściową oraz wskazać ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym .
K_U02 Umie samodzielnie wyszukiwać informacje, analizować, selekcjonować i krytycznie interpretować źródła i literaturę przedmiotu (korzystając ze źródeł pisanych i elektronicznych, w języku polskim i językach obcych).
K_U03 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
K_U04 Ma w podstawowym stopniu opanowany warsztat badawczy historyka sztuki. Potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki i zjawisk artystycznych, opracować i zaprezentować wyniki swoich badań, sformułować wnioski i wskazać dalsze perspektywy badawcze.
K_U05 Potrafi wykorzystywać elementarną wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania dzieł sztuki ( w aspekcie formalnym i treściowym), zjawisk artystycznych, procesów kulturowych.
K_U06 Potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień historii sztuki, korzystając z literatury przedmiotu
K_U07 Umie przygotować typowe prace pisemne oraz napisać poprawnie skonstruowaną pracę licencjacką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, właściwie opracowanym aparatem przypisów, bibliografii, wykazem źródeł ikonograficznych.
K_U08 Posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji z zakresu muzealnictwa oraz ochrony zabytków ( karty inwentaryzacyjne zabytków nieruchomych i ruchomych).
K_U09 Potrafi przygotować scenariusze lekcji muzealnych.
K_U10 Ma podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U11 Potrafi wykorzystywać różne kanały i techniki komunikacyjne w celu zdobywania wiedzy poprzez kontakty ze specjalistami danej dziedziny.

W wiedza

K_W01 Ma podstawową wiedzę dotyczącą miejsca historii sztuki w systemie nauk humanistycznych.
K_W02 Ma systematyczną wiedzę na temat przedmiotowej i metodologicznej specyfiki historii sztuki i jej powiązań z innymi dyscyplinami nauki.
K_W04 Ma systematyczną wiedzę na temat dziejów sztuki powszechnej i polskiej (sztuka pradziejowa, starożytna, wczesnochrześcijańska, średniowieczna - bizantyńska i łacińska, nowożytna, nowoczesna, najnowsza), obejmującą przemiany form artystycznych, treści i funkcji dzieł sztuki w odniesieniu do uwarunkowań kulturowych, społecznych, historycznych i religijnych.
K_W03 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz szczegółową terminologię stosowaną w wiedzy o sztuce (z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego, fotografii, nowych mediów). Zna podstawowe techniki i technologie stosowane w różnych dziedzinach sztuki w ich rozwoju historycznym.
K_W05 Ma uporządkowaną i rozszerzoną znajomość wybranych szczegółowych zagadnień z zakresu wiedzy o sztuce (związaną z uczestnictwem w seminariach, zajęciach fakultatywnych, wykła
Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty z wykorzystaniem oryginalnych dzieł sztuki.
Treści programowe przedmiotu
W ramach bloków tematycznych student pozna: - terminologię z zakresu trwałego i ruchomego wyposażenia Kościoła katolickiego w rozwoju historycznym, stylowym wraz z ornamentyką;
- naczyń i paramentów liturgicznych
- chrześcijańskiej sztuki sepulkralnej
- posiądzie umiejętność datowania na podstawie form stylistycznych i ornamentów.
Wykład ze styloznawstwa ma dostarczyć aparatu pojęciowego by, w korelacji z przedmiotami (Wstęp do historii architektury; Konstrukcje, materiały i detale architektoniczne; Rzemiosło artystyczne – techniki i terminologia; Historia technik artystycznych) student umiał napisać poprawny opis wszelkiego wyposażenia wnętrz sakralnych, z umiejscowieniem ich w przestrzeni świątyni, z użyciem fachowego słownictwa, określeniem stylu, materiału, datowania i ich warstwy treściowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin sprawdzający poziom przyswojenia terminologii i znajomości literatury z w/w zakresu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
D\'Alleva A., Metody i teorie historii sztuki,przekład E. Jedlińska, J. Jedliński, Kraków 2013.
Janneau G., Encyklopedia sztuki dekoracyjnej, przeł. J. Arnold, E. Kiełczewska, Warszawa 1978.
Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.
Księgi liturgiczne. (dostępna także on line na stronie http://www.nowowiejski.cba.pl)
Nowowiejski A.J. , Wykład liturgij Kościoła katolickiego, rozdziały: II – O miejscu kultu liturgicznego i jego urządzeniu, III - Paramentyka liturgiczna; IV - O naczyniach liturgicznych; V –
Skubiszewski P., Pojęcie stylu artysty, „Biuletyn Historii Sztuki” 40:1978, nr 1, s. 35-40.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1969; wydanie nowe [zmienione] Warszawa 1996.
Słownik terminów artystycznych i architektonicznych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2011.
Wstęp do historii sztuki. Przedmiot-metodologia – zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem