Historia sztuki starożytnej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie wybranych zagadnień z historii sztuki pradziejowej i starożytnej (paleolit, neolit, starożytny Bliski Wschód, Egea, Mykeny)
C2 - Pokazanie, na wybranych przykładach, znaczenia sztuki pradziejowej i starożytnej jako fundamentu twórczości artystycznej epok późniejszych
Wymagania wstępne
W1 - Elementarna wiedza historyczna na temat prahistorii i starożytności
W2 - Znajomość podstawowych terminów z dziedziny historii sztuki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 - Student zna podstawową terminologię stosowaną w naukach o sztuce (z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego),
K_W04 - Student wykazuje się podstawową i uporządkowaną wiedzą na temat początków twórczości artystycznej w epokach prahistorycznych na terenie Europy i Bliskiego Wschodu oraz sztuki starożytnej w Mezopotamii i Egipcie
K_U01- Student rozpoznaje dzieła sztuki prahistorycznej i starożytnej, potrafi określić czas ich powstania, styl, krąg kulturowy oraz wskazać ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym .
K_K01 - Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego starożytności.
Metody dydaktyczne
Wykład problemowy z prezentacją multimedialną.
Treści programowe przedmiotu
1. Początki rzeźby i malarstwa w okresie paleolitu.
2. Początki architektury sakralnej i rzemiosła artystycznego w okresie neolitu.
3. Zarys historii sztuki społeczeństw, które w okresie starożytnym (od ca. 3000 p.n.e. ) zamieszkiwały obszary wokół Morza Śródziemnego (gł. w Mezopotamii, w Dolinie Nilu, na wyspach Morza Egejskego) z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień, zjawisk i faktów z różnych dziedzin twórczości artystycznej (urbanistyka, architektura, rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne i in.).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach.
Po zakończeniu semestru letniego ustny egzamin sprawdzający wiedzę uzyskaną z wykładów i lektur.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- obowiązująca:
K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975
J. Gąssowski, Sztuka pradziejowa, Warszawa 2008
J. Lipińska, Sztuka starożytnego Egiptu, Warszawa 2008
B. Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1987
- uzupełniająca:
M. Bielicki, Zapomniany świat Sumerów. Warszawa 1996
P. Bieliński, Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma, Warszawa 1985
J, Clottes, D. Lewis-Williams, Prehistoryczni szamani, Warszawa 2009
A. Niwiński, Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 1992
A. Mierzejewski, Sztuka starożytnego Wschodu, t. I-II, Warszawa 1981
K. Michałowski, Nie tylko piramidy, Warszawa 1966
J. Śliwa, Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Warszawa-Kraków 1997 K. Schmidt, Budowniczowie pierwszych świątyń, Warszawa 2006
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem