Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stefano Gandini
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Opanowanie określonych zakresów słownictwa na poziomie A1-A2
C2 - Opanowanie określonych zakresów gramatycznych na poziomie A1-A2
C3 - Nabycie umiejętności rozumienia tekstów i dialogów ze słuchu (A1-A2)
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01 - student zna podstawowe czasy przeszłe
W02 - student zna słownictwo z obszarów tematycznych omawianych na zajęciach
W03 - student zna określone zagadnienia gramatyczne
W04 - student zna najważniejsze fakty dotyczące cywilizacji Włoch

UMIEJĘTNOŚCI
U01 - student potrafi zastosować w wypowiedziach ustnych i pisemnych treści leksykalne omawiane na zajęciach
U02 - student potrafi zastosować w wypowiedziach ustnych i pisemnych reguły gramatyczne omawiane na zajęciach
U03 - student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na temat cywilizacji Włoch
U04 - student potrafi poradzić sobie w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie
K02 - student rozumie potrzebę rozwoju kompetencji językowych
K03 - student posiada i potrafi wyrazić swoją opinię na dany temat
Metody dydaktyczne
- ćwiczenia gramatyczne z podręcznika
- analiza dialogów oraz krótkich tekstów użytkowych i narracyjnych
- analiza materiałów audio-wizualnych
- redagowanie krótkich tekstów użytkowych i narracyjnych
- powtórzenia materiału w postaci pytanie-odpowiedź
- tłumaczenia zdań i krótkich tekstów z jęz. polskiego na włoski i odwrotnie
Treści programowe przedmiotu
1. Passato prossimo
2. Passato prossimo vs imperfetto, Espressioni di tempo
3. Futuro semplice, Lavoro
4. Futuro Anteriore, Effetti personali
5. TEST 1
6. Aggettivo qualificativo, Descrizione di una persona
7. Aggettivi e pronomi dimostrativi, Cibo
8. Aggettivi e pronomi possessivi, Congiunzioni
9. Aggettivi e pronomi interrogativi e esclamativi, Natura
10. Aggettivi e pronomi indefiniti, Espressioni di routine
11. Test 2
12. Avverbio, Comprensione orale
13. Impersonale, Colori
14. Condizionale, Collocazioni con alcuni verbi
15. TEST 3
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena studenta odbywa się w formie kontroli ciągłej : studenci piszą w trakcie semestru 3 testy z obejmujące poznane na zajęciach treści oraz piszą dodatkowe, krótkie prace pisemne na ocenę.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Foremniak, K. Włoski w tłumaczeniach
Consonno, S. I verbi italiani
Galasso, S. Italiano in cinque minuti
Guida, P. Esercitarsi con la grammatica
Lorenzotti, A. Cinema italiano
materiały własne
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę