Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVIII wieku (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 prezentacja podstawowych pojęć i postaci literatury francuskiego Oświecenia
C2 refleksja nad związkiem literatury i fenomenem idei
C3 ukazanie kulturowych i filozoficznych podstaw Oświecenia we Francji
Wymagania wstępne
1. podstawowa znajomość języka francuskiego (poziom B1)
2. podstawowa znajomość historii Francji
3. zainteresowanie się historią i literaturą Francji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1 Znajomość podstawowych tekstów francuskiego Oświecenia
EK W2 Znajomość najsłynniejszych przedstawicieli myśli i literatury w osiemnastowiecznej Francji
EK W3 Znajomość najważniejszych wydarzeń z historii kultury Francji doby Oświecenia
EK W4 Znajomość podstawowych pojęć filozoficznych epoki Oświecenia we Francji
EK W5 Znajomość języka i mentalności francuskiego Oświecenia

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Umiejętność samodzielnej lektury tekstów.
EK U2 Umiejętność samodzielnej analizy tekstu
EK U3 Umiejętność kojarzenia zjawisk literackich
EK U4 Umiejętność łączenia zjawisk literackich z historią idei
EK U5 Umiejętność wpisania zjawiska literackiego w fenomen kultury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Kompetencje językowe: student rozwija swoją znajomość języka francuskiego w stopniu pozwalającym mu na swobodną pracę nad tekstami literackimi
EK K2 Kompetencje intelektualne – student rozwija swoje zdolności i umiejętność samodzielnej refleksji i analizy
EK K3 Kompetencje socjologiczne – poprzez pracę w grupie, student potrafi sam określić zadania i metody służące realizacji okreś¬lonego projektu zbiorowego
EK K4 Kompetencje dydaktyczne – student nabywa umiejętności samokształcenia, a zarazem przekazywania swej wiedzy innym
EK K5 Kompetencje kulturowe – student nabywa i poszerza swoją znajomość podstawowych pojęć i fenomenów kultury i cywilizacji Francji
Metody dydaktyczne
1. Tekst pisany
2. Komputer
3. Kserokopiarka
4. Rzutnik multimedialny
Treści programowe przedmiotu
W1. Les Lumières – espace historique et culturel 2
W2. Les Lumières – climat intellectuel 2
W3. Les Lumières – méthode philosophique 2
W4. Montesquieu et l’univers de la politique 2
W5. Le siècle de Voltaire 2
W6. Les chemins du théâtre 2
W7. (R)évolution du roman 2
W8 Rousseau – « solitude et communauté » 2
W9 Le phénomène de l’Encyclopédie 2
W10 Le dialogue de Diderot 2
W11 Les Lumières – un siècle sans poètes? 2
W12 Vers le romantisme 2
W13 L’esthétique des Lumières 2
W14 La Révolution et les Lumières 2
W15 La contre-révolution française – phénomène, pensée, écriture 2
Suma godzin 30
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
brak jakichkolwiek postępów w nabywaniu wiedzy
Student nie wykazuje umiejętności samodzielnego myślenia
Brak umiejętności zdobywania wiedzy
Na ocenę 3
Nauczenie się podstawowych pojęć i terminów

Umiejętność posługiwania sie zdobywaną wiedzą w stopniu podstawowym
Umiejętność wykorzystania zdobywanej wiedzu w stopniu przeciętnym
Na ocenę 4
wystarczające opanowanie
omawianego materiału
Zadowalająca umiejętność samodzielnego myślenia
Swobodne orientowanie się w tematyce
Na ocenę 5
Student wykazuje się wielce zadowalającą wiedzą
Bardzo dobra umiejętność kojarzenia faktów i swobodne posługiwanie się zdobywana wiedzą
Bardzo dobre i inteligentne posługiwanie się opanowanym materiałem
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Lagarde et Michard, Le XVIIIe siecle; P. Chaunu, Cywilizacja Wieku Oświecenia, Warszawa 1989; Michel Vovelle (pod red.), Człowiek Oświecenia, Warszawa 2001; U. Im Hof, Europa Oświecenia, Warszawa 1995; R. Mauzi (sous la dir.), Précis de littérature française du XVIIIe siècle, Paris, 1990; J. et M. Charpentier, Littérature du XVIIIe siècle, textes et documents, Paris1987; V. Rerrone, D. Roche (sous la dir.), Le monde des Lumières,Paris 1997.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin