Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Skrzat
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Student zdobywa i rozwija podstawowe umiejętności komunikacyjne obejmujące typowe sytuacje codzienne.
C2: Student zdobywa podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki języka hiszpańskiego.
C3: Student zdobywa podstawowe wiadomości z zakresu kultury i cywilizacji hiszpańskiego obszaru językowego.
Wymagania wstępne
W1: Student posiada ogólną wiedzę na temat hiszpańskiego obszaru językowego.
W2: Student potrafi zidentyfikować elementy cywilizacji hiszpańskiej.
W3: Student ma świadomość znaczenia użycia odpowiedniego słownictwa dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej.
W4: Student ma świadomość odmienności kulturowej i różnorodności hiszpańskiego terytorium językowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1: Student zna podstawowe słownictwo i struktury służące komunikacji ustnej w życiu codziennym.
W2: Student rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnej i dostosowuje do niej rodzaj wypowiedzi.
W3: Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów.
W4: Student rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych.
UMIEJĘTNOŚCI
U1: Student potrafi opisać sytuację.
U2: Student potrafi sformułować krótką wypowiedź o sobie i innych (zainteresowania, plany itp.).
U3: Student potrafi wyrażać własne opinie oraz zasięgać opinii rozmówcy.
U4: Student potrafi inicjować i prowadzić rozmowę sytuacyjną.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1: Student aktywnie uczestniczy w dyskusji na określony temat.
K2: Student sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.
K3: Student jest otwarty na współpracę z grupą.
K4: Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy filologicznej i konieczność doskonalenia swoich kompetencji językowych.
K5: Student jest otwarty na nową wiedzę i inną kulturę.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika i materiałów autorskich w postaci glosariuszy oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
1) Información personal. Países y nacionalidades.
2-3) Profesiones y lugar de trabajo.
4) El aspecto físico.
5) La familia.
6) La casa.
7) La rutina diaria.
8) La actividades del tiempo libre.
9) La ciudad y el campo.
10) El cuerpo humano.
11) La ropa.
12- 13) La alimentación.
14) La compra.
15) Examen final.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
Student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza testów kontrolnych (poprawność poniżej 60%), nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

Ocena dostateczna:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 60%-76%).

Ocena dobra:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 77%-89%).

Ocena bardzo dobra:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce.
Uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 90%-100%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Baralo M.M., Genís M., Santana M. E., Vocabulario: elemental A1- A2, Anaya, Madrid, 2008;
Bernal Cardenas F., Vocabulario activo 1 fichas con ejercicios fotocopiables, ELI, Madrid, 2003;
Bernal Cardenas F., Vocabulario activo 2 fichas con ejercicios fotocopiables, ELI, Madrid, 2004;
Domínguez López J., Nueda Guzmán M. S., Vocabulario del Español. Nivel básico A1 A2, enCLAVE-ELE, Madrid, 2007;
Encinar A., Uso interactivo del vocabulario. Nivel A - B1, Edelsa, Madrid, 2012;
García Abia B., ¡Viva la comunicación! Nivel básico A1-A2, enCLAVE-ELE, Madrid, 2008.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę