Historia Francji (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie najważniejszych etapów historii Francji
Zdobywanie umiejętności samodzielnego myślenia, analizy oraz kojarzenia faktów historycznych i kulturowych poznawanych na innych zajęciach
Poszerzenie wiedzy o historii Francji i jej kulturze
Wymagania wstępne
Znajomość historii powszechnej na poziomie licealnym
Znajomość języka francuskiego na poziomie elementarnym
Zainteresowanie historią Francji i jej kulturą
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę o historii Francji z uwzględnieniem głównych epok, sztandarowych postaci, najważniejszych wydarzeń
Student zna podstawową terminologię nauk historycznych w języku polskim i francuskim
Student posiada wiedzę o dorobku historiografii francuskiej na tle historiografii światowej
Student posiada ogólną wiedzę o miejscu nauk historycznych w systemie nauk humanistycznych
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność kojarzenia wiedzy historycznej z wiedzą o kulturze nabytą na innych zajęciach
Student potrafi konfrontować wiedzę o historii Francji nabytą na zajęciach z wiedzą o historii powszechnej
Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
Student posiada umiejętność kojarzenia ustaleń różnych nauk historycznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi pracować w grupie przyjmując na siebie różne funkcje i role
Student potrafi zastosować nowoczesne techniki medialne w celu prezentacji swojej wiedzy
Student jest w stanie przewidywać ewentualne zastosowanie dla zdobytej wiedzy w obranym przez siebie zawodzie
Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja multimedialna, debata, mikroreferaty przygotowane przez studentów.
Treści programowe przedmiotu
1. Wstępne sformułowanie zasad pracy, zakresu czasowego i tematycznego konwersatorium
2. Leurs ancêtres les Gaulois : czy można się czegoś dowiedzieć z komiksu o Asterixie ?
3. Galia celtycka a Galia rzymska ( barbarzyństwo i cywilizacja ?)
4. Państwo Franków, chrystianizacja Galii, renesans karoliński, traktat z Verdun
5. Francja w czasach kapetyńskich : czas klasztorów, czas katedr, „francuskie” wyprawy krzyżowe
6. Wojna stuletnia i schyłek średniowiecza
7. XVI wiek, renesans i wojny religijne
8 XVII w. barok i klasycyzm, budowanie absolutyzmu
9 Oświecenie i rewolucja
10 Rewolucje i eksperymenty ustrojowe XIX wieku
11 III Republika
12 II wojna światowa i Państwo Francuskie
13 IV i V Republika
14 Maj 1968: rewolta czy rewolucja?
15 Historia Francji, próba konkluzji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
Wiedza niedostateczna - brak podstawowej znajomości przedmiotu. Nieznajomość terminologii nauk historycznych w języku polskim i francuskim
Student nie posiada umiejętności kojarzenia wiedzy historycznej z wiedzą o kulturze nabytą na innych zajęciach. Student nie potrafi konfrontować wiedzy o historii Francji nabytej na zajęciach z wiedzą o historii powszechnej. Student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy ani rozwijać umiejętności badawczych kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
Student nie potrafi pracować w grupie, a często nie wykazuje chęci podjęcia takiej pracy
Ocena dostateczna:
Wiedza dostateczna – opanowanie podstawowej znajomości historii Francji. Student posiada podstawową wiedzę o historii Francji. Zna na poziomie podstawowym terminologię nauk historycznych w języku polskim i francuskim
Student posiada umiejętności kojarzenia wiedzy historycznej z wiedzą o kulturze nabytą na innych zajęciach na poziomie podstawowym. Student potrafi konfrontować wiedzę o historii Francji nabytą na zajęciach z wiedzą o historii powszechnej na poziomie podstawowym. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego na poziomie podstawowym.
Student prawidłowo wykonuje pracę w grupie bez względu na wyznaczone funkcje i role na poziomie podstawowym.
Ocena dobra:
Wiedza satysfakcjonująca Dobra znajomość omawianego materiału. Student posiada określoną obok wiedzę na poziomie dobrym
Student posiada wymienione obok umiejętności na poziomie dobrym.
Student bez trudności podejmuje pracę w grupie bez względu na wyznaczone funkcje i role na poziomie dobrym.
Ocena bardzo dobra:
Wiedza ponadprzeciętna bardzo dobre opanowanie omawianego materiału, Umiejętność samodzielnej systematyzacji i własnej interpretacji materiału
Student wykazuje wymienione obok umiejętności na poziomie ponadprzeciętnym. Wykazuje przy tym wysoką inwencję i kreatywność.
Student bez trudności podejmuje pracę w grupie bez względu na wyznaczone funkcje i role na poziomie ponadprzeciętnym. Ponadto chętnie wnosi swoje własne pomysły do organizacji pracy grupy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
G. Duby, Histoire de la France, Paris, Larousse, 2006.
G. Duby, R. Mandrou, Historia kultury francuskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1967.
A. Dulewicz, Encyklopedia sztuki francuskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
J. Kowalski, M. Loba, A. Loba, J. Prokop. Dzieje kultury francuskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
P. Miquel, Histoire de la France, Paris, Fayard, 1976.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin