Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - ukazanie studentom problemów i zadań współczesnej psychologii rozwoju i wychowania
C2 - przybliżenie zjawisk i prawidłowości rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym
C3 - dostarczenie teoretycznych podstaw do pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa wiedza z psychologii ogólnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student zna podstawową terminologię z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej K_W01,
W2 - student zna prawidłowości rozwoju dziecka w wieku młodszym szkolnym K_W05
W3 - student ma podstawową wiedzę na temat roli podstawowych środowisk wychowawczych (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy) dla rozwoju dziecka w wieku młodszym szkolnym K_W05
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej do analizowania i interpretowania zachowań dzieci w wieku młodszym szkolnym K_U01
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student posiada przekonanie o potrzebie wspierania dzieci w wieku szkolnym w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych K_K04
Metody dydaktyczne
wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do psychologii wychowawczej i psychologii rozwojowej: pojęcie wychowania, wychowanie a nauczanie, zmiany rozwojowe, zadania rozwojowe.
Rozwój poznawczy, moralny, społeczny oraz rozwój osobowości dzieci w wieku młodszym szkolnym
Gotowość szkolna
Środowiska wychowawcze – ujęcie systemowe: ich specyfika, wzajemne zależności oraz wpływ na rozwój i kształtowanie się osobowości dzieci w wieku szkolnym
Elementy procesu wychowawczego – cele, interakcja wychowawcza między wychowawcą a wychowankiem, kontekst społeczno-kulturowy
Mechanizmy wpływu wychowawczego według A. Guryckiej
Techniki wychowawcze
Style wychowania a rozwój dziecka w wieku szkolnym
Wychowawcze aspekty korzystania z mediów elektronicznych – wybrane zagrożenia oraz możliwości wspierania rozwoju dzieci w wieku szkolnym
Wybrane zagrożenia w procesie wychowania dziecka w różnych środowiskach i kontekstach (m.in. przemoc w rodzinie, mobbing w szkole)
Edukacja medialna w rodzinie i szkole jako forma kształtowania kompetencji medialnych dzieci w wieku szkolnym
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Andrzejewska, A. (2014). Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa; Difin.
Dembo M. H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Gurycka A. (1979). Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Warszawa: PWN.
Jurkowski A. ( 2003 ) ( red. ). Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
Olweus, D. (1998). Mobbing - fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wyd. J. Santorski
Oszwa U. (2016). Dziecko w wieku wczesnoszkolnym i jego rozwój. W: T. Parczewska (red). Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty (s.23-39). Lublin: Wyd. UMCS.
Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (1998). Psychologia wychowawcza. Tom II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Schaffer D.R., K. Kipp, Psychologia rozwoju. Od dzieciństwa do dorosłości, Gdańsk 2015, r. 14 i 15.
Spitzer M. (2013). Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk: Wyd Dobra Literatura.
Stefańska-Klar, R. (2002). Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. W: B. Harwas-Napierała i J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Warszawa. WN PWN.


Literatura uzupełniająca
Braun-Gałkowska, M. (1994) W tę samą stronę – książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka
Brzezińska A. (2005). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: WN Scholar.
Brzezińska A. (red.) (2014). Niezbędnik dobrego nauczyciela. Warszawa: Wyd. IBE.
Gordon, T. (2001). Wychowanie bez porażek w praktyce. Warszawa IW PAX.
Gurycka A., (1990). Błąd w wychowaniu, WSiP, W-wa
Gwiazdowska-Stańczak, S., Sękowski, A. E. (2018). Rodzina uczniów zdolnych. Warszawa: Difin.
Kowalik S. (red.), Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa 2011.
Maćkowicz, J. (2004). Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5 (430), 35-38.
Oszwa U. (2005). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum rodziców i nauczycieli. Kraków: OW Impuls.
Ulfik-Jaworska, I. (2005). Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych. Lublin: Wyd. KUL.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem