Języki specjalistyczne: Deutsch im Büro (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Jakubów
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przygotowanie do prowadzenia standardowej korespondencji biurowej w języku niemieckim
C2 - przygotowanie do komunikacji w języku niemieckim z użyciem form i słownictwa stosowanego w dziedzinie handlu, finansów i organizacji pracy biurowej.
Wymagania wstępne
Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
W1 Student zna podstawowe pojęcia związane z pracą biurową - K_W02, K_W03 K_W04, K_W07
W2 Student zna podstawowe normy kulturowe obowiązujące w Niemczech i standardy zachowania w pracy biurowej - K_W02, K_W03 K_W04, K_W07, K_W15, K_W16, K_W19, S_W10
W3 Student rozpoznaje i definiuje pojęcia takie jak zapytanie ogólne, zapytanie szczegółowe, oferta handlowa, zamówienie, reklamacja, upomnienie oraz zna zasady prowadzenia korespondencji i rozmów handlowych/biznesowych - K_W02, K_W03 K_W04, K_W07, K_W19, K_W20

Umiejętności
U1 Student potrafi stosować fachowe słownictwo niemieckie związane z prowadzeniem korespondencji handlowej/biznesowej oraz prowadzeniem biura - K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U22, K_U23, K_U24
U2 Student rozumie teksty fachowe i rozmowy prowadzone z użyciem słownictwa fachowego - K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U22, K_U23, K_U24

Kompetencje społeczne
K1 Student widzi potrzebę nieustannego poszerzania własnych kompetencji językowych w dziedzinie ekonomicznej. - K_K01, K_K02, K_K03
K2 Wyznaczone cele dydaktyczne oraz problemy merytoryczne potrafi rozwiązywać samodzielnie, w grupach lub zespołowo korzystając z literatury przedmiotu i tematycznych stron internetowych K_K04
Metody dydaktyczne
- ćwiczenia konwersacyjne, dialogi oraz dyskusje (spontaniczne i moderowane)
- praca (indywidualna i grupowa) z tekstami adaptowanymi oraz wzorami dokumentów handlowych
- ćwiczenia rozumienia ze słuchu
Treści programowe przedmiotu
Ogólne zasady obowiązujące w korespondencji handlowej; formy korespondencji handlowej; terminologia z dziedziny handlu, finansów, prawa pracy; dokumenty związane z realizacją dostaw oraz obrotem płatniczym; dokumentacja związana z ubieganiem się o pracę i działalnością gospodarczą.
Ćwiczenie sprawności swobodnego komunikowania się na tematy związane z funkcjonowaniem biura/sekretariatu firmy współpracującej z krajami niemieckojęzycznymi: rozmowa kwalifikacyjna, przedstawianie się i kontakty z partnerem zagranicznym, organizacja podróży służbowej, rozmowy telefoniczne, oferty, zamówienia i ich realizacja.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna/brak zaliczenia
W: Student poczynił nikłe postępy w poznawaniu nowego słownictwa i struktur gramatycznych; nie opanował teoretycznych reguł tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć. Oceny niedostateczne z testów cząstkowych i brak ich zaliczenia (poniżej 60%)
U: Student nie potrafi czynnie zastosować wymaganego słownictwa i struktur gramatycznych; nie potrafi tworzyć tekstów omawianych podczas zajęć.
K: Student nie wykazuje zainteresowania zdobywaniem wiedzy i doskonaleniem swoich umiejętności. Stopień nabytej wiedzy i umiejętności nie pozwala na ich wykorzystanie w środowisku zawodowym.
Ocena dostateczna:
W: Student poczynił niewielkie postępy w poznawaniu nowego słownictwa i struktur gramatycznych; w małym stopniu opanował teoretyczne reguły tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć. Oceny dostateczne z testów cząstkowych(przedział 60% - 75,9%)
U: Student częściowo i w sposób niedoskonały potrafi tworzyć teksty omawiane podczas zajęć, rozwiązywać podane zadania, dyskutować na wybrane tematy operując fachowym słownictwem.
K: Student wykazuje umiarkowane zainteresowania zdobywaniem wiedzy. Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na wykorzystanie ich w ograniczonym stopniu w środowisku zawodowym.
Ocena dobra
W: Student poczynił zauważalne postępy w poznawaniu nowego słownictwa i struktur gramatycznych; w zadowalającym stopniu opanował teoretyczne reguły tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć. Jego wiedza jest uporządkowana. Oceny dobre z testów cząstkowych(przedział 76% - 91,9%)
U: Student potrafi tworzyć w sposób poprawny teksty omawiane podczas zajęć, rozwiązywać podane zadania, dyskutować na wybrane tematy operując fachowym słownictwem.
K: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na ich zadowalające wykorzystanie w środowisku zawodowym; student potrafi dostosować formę tekstu do odpowiedniej sytuacji, potrafi pracować w parach, zespołowo; wykazuje chęć poznania materiału, przyswaja dobrze wiedzę i zdobywa nowe umiejętności.
Ocena bardzo dobra
W: Student bardzo dobrze opanował teoretyczne reguły tworzenia tekstów stanowiących temat zajęć. Jego wiedza jest kompletna i uporządkowana. Oceny bardzo dobre z testów cząstkowych(przedział 92% - 100%)
U: Student potrafi bezbłędnie (lub prawie bezbłędnie) tworzyć teksty omawiane podczas zajęć, rozwiązywać podane zadania, dyskutować na wybrane tematy operując fachowym słownictwem. Praktycznie nie popełnia kalek językowych; potrafi dokonać korekty własnych i cudzych tekstów.
K: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na ich pełne wykorzystanie w środowisku zawodowym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Grigull, Ingrid; Raven, Susanne: Geschaeftliche Begegnungen. Leipzig 2017.
Buscha, Anne; Linthout, Gisela: Geschaeftskommunikation Verhandlungssprache. Ismaning 2007.
Hering, Axel; Matussek, Magdalena: Geschaeftskommunikation Besser telefonieren. Ismaning 2008.
Sachs, Rudolf: Deutsche Handelskorrespondenz. Ismaning 2001.
Literatura uzupełniająca:
Bęza, Stanisław: Blickpunkt Wirtschaft 1. Warszawa 2001.
Bęza, Stanisław; Kiefer, Karl Hubert: Blickpunkt Wirtschaft. Warszawa 2002.
Bęza, Stanisław; Kleinschmidt, Anke: Deutsch im Büro. Warszawa 2010.
Cerutti, Barbara; Schultz, Barbara: Niemiecki w pracy – dla początkujących i średniozaawansowanych. Poznań 2008
Cerutti, Barbara; Schultz, Barbara: Niemiecki dla sekretarek. Poznań 2001
Dziergwa, Roman; Korespondencja niemiecka w biurze. Poznań 2001.
Nicolas, Gerd [i in.]: Wirtschaft – Auf Deutsch, Wirtschaftsdeutsch für die Mittelstufe. Stuttgart 2001.
Sachs, Rudolf: Deutsche Handelskorrespondenz. Neu. Der Schriftwechsel in Export und Import. Ismaning 2001.
V. Eismann (2008): Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro, Cornelsen, Berlin
Słowniki tematyczne oraz wzory dokumentów i formularze z ww. dziedzin.
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę