Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVII wieku (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Łukasz Maślanka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poznanie najważniejszych utworów literatury francuskiej XVII wieku
C2 Przygotowanie metodologiczne i językowe do analizy tekstu oraz redagowania prac z zakresu literaturoznawstwa
C3 Poznanie wybranych tekstów z zakresu krytyki literackiej dot. literatury XVII wieku
Wymagania wstępne
W1 Znajomość historii literatury powszechnej na poziomie licealnym
W2 Znajomość historii Francji
W3 Znajomość historii literatury francuskiej średniowiecza i renesansu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 Znajomość chronologii historii literatury XVII wieku
W2 Wiedza o głównych nurtach literatury epoki
W3 Wiedza o tendencjach i najważniejszych tendencjach i instytucjach życia literackiego epoki
W4 Znajomość najważniejszych dzieł literackich epoki
UMIEJĘTNOŚCI
U1 Znajomość terminologii literaturoznawczej i właściwe posługiwanie się nią
U2 Umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy tekstu literackiego
U3 Umiejętność kojarzenia zjawisk literackich z faktami historycznymi i kulturowymi
U4 Umiejętność samodzielnej analizy utworu literackiego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Umiejętność pracy w grupie bez względu na rolę, jaka zostanie wyznaczona przez prowadzącego zajęcia lub kolegów, współuczestników zajęć
K2 Umiejętność prezentacji w mowie i piśmie wiedzy literaturoznawczej
K3 Umiejętność organizacji pracy ekipy badawczej
K4 Umiejętność przygotowania debaty z zakresu literaturoznawstwa
Metody dydaktyczne
Teksty literackie (Corneille Cyd, Racine Fedra, Molier Szkoła żon) antologia tekstów autorstwa X. Darcos, B. Tartayre
Fotokopie drobnych tekstów poetyckich niedostępnych w innej formie
Treści programowe przedmiotu
K1. Poezja pierwszej połowy wieku między barokiem a klasycyzmem analiza wybranych tekstów
K2. Poezja pierwszej połowy wieku c.d.
K3. Pierre Corneille, Cyd : Próba interpretacji
K4. Blaise Pascal, Prowincjałki, a literatura religijna wieku
K5.Blaise Pascal i jego antropologia w Myślach
K6.Racjonalizm Kartezjusza a libertynizm
K7. Powieść epoki od Astrei do Księżnej de Clèves
K8.Tragedia klasyczna: spojrzenie na „Fedrę” Racine’a
K9.Kiedy mam czas pisać krótko czyli o drobnych gatunkach literackich epoki , maksymy, listy
K10.Nie będzie mi pan tu bajek opowiadał: o odrębności La Fontaine’a
K11.Szkoła żon Moliera: czy i co śmieszy dziś w molierowskiej komedii
K12.Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère: wizja człowieka
K13.Pascal, Molier, Corneille: trzy etyki
K14.Debaty teoretyczne w życiu literackim XVII wieku
K15. Żegnaj wieku ów : spór Starożytników Nowożytnikami
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
W Student nie wykazuje znajomości historii literatury ani lektur obowiązkowych
U Student nie jest w stanie posługiwać się terminologią literatoroznawczą Nie posiada literackich Nie potrafi podejmować pracy w grupie Nie wykazuje umiejętności formułowania własnych opinii o tekstach literackich
K Student nie posiada umiejętności (a często także woli) podejmowania pracy w grupie nie jest w stanie właściwą dla przedmiotu terminologią Nie wykazuje zainteresowania pracą własną ani rolą kształcenia ustawicznego
Ocena dostateczna:
W Student posiada (na poziomie podstawowym wiedzę o historii literatury epoki, wykazuje znajomość lektur obowiązujących
U Student posiada wymienione obok umiejętności w stopniu podstawowym
K Student wykazuje wymienione obok kompetencje na poziomie podstawowym
Ocena dobra:
W Student posiada wiedzę o literaturze epoki i znajomość obowiązujących lektur w stopniu zadowalającym
U Student posiada wmienione w pierwszej kolumnie umiejętności w stopniu zadowalającym
K Student posiada wymienione obok kompetencje w stopniu zadowalającym
Ocena bardzo dobra:
W Student posiada ponadrzeciętną wiedzę o historii literatury i kultury epoki oraz dobrą znajomość lektur obowiązujących zgodnie z programem, Wykazuje samodzielność myślenia
U Student wykazuje ponadprzeciętne umiejętności interpretacyjne oraz bardzo dobrą znajomość języka wymienionych obok dziedzinach, wykazuje także ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę i ponadprzeciętną samodzielność myślenia
K Student posiada wymienione obok kompetencje w stopniu ponadprzeciętnym wykazuje inicjatywę i zdolność samodzielnego ich rowijania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wybrane teksty literackie komplet tekstów z antologii X.Darcos, B.Tartayre Le XVII siècle en littérature J.P.Landry, I.Morlin Histoire de la littérature française au XVII e siècle
P.Bénichou Morales du Grand Siècle
Wybrane teksty z J. Karpiński Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji
I Sławińska, Czarny płomień Fedry w: Moja gorzka europejska ojczyzna
J.Lisowski Antologia poezji francuskiej
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę