Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej średniowiecza i XVI wieku (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1W Poznanie elementarnej terminologii używanej w naukach humanistycznych, zrozumienie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
C2W Zdobycie i uporządkowanie wiedzy, obejmującej terminologię, teorie i metodologię z zakresu mediewistyki, paleografii
C3W Zdobycie i uporządkowanie wiedzy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
C4W Zdobycie podstawowej wiedzy o powiązaniach literatury łacińskiej z literaturą powstającą w językach wernakularnych we Francji w Średniowieczu i XVI w.
C5W Poznanie i zrozumienie podstawowych metod analizy i interpretacji wytworów kultury Średniowiecza i XVI w.
Wymagania wstępne
1. Ogólna znajomość kultury i literatury średniowiecza wyniesiona ze szkoły średniej
2. Zdolność kreatywności i logicznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK1W zna elementarną terminologię używaną w naukach humanistycznych, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
EK2W ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu mediewistyki, paleografii, wersologii i stylistyki francuskiej literatury dawnej
EK3W ma uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
EK4W ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury łacińskiej z literaturą powstającą w językach wernakularnych we Francji w Średniowieczu i XVI w.
EK5W zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury Średniowiecza i XVI w.


UMIEJĘTNOŚCI
EK1U posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie kultury oraz literatury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
EK2U umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
EK3U potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
EK4U potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w. oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
EK5U potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w., w języku polskim i języku obcym


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK1K potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
EK2K potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
EK3K prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu mediewisty
EK4K ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
EK5K ma świadomość rzetelnego i poprawnego wykonywania działań zawodowych oraz stosowania się do norm etycznych w pracy zawodowej; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania
Metody dydaktyczne
Wykład i analiza tekstów literackich oraz krytycznych.
Treści programowe przedmiotu
K1. Wstęp. Ogólne wiadomości dotyczące Średniowiecza. Wstęp do paleografii francuskiej. Periodyzacja. Literatura łacińskiego średniowiecza. 4
K2. Najstarsze teksty języka francuskiego 2
K3. BLOK LIRYCZNY.
• Renesans karoliński. Łacińskie sekwencje. Początki liryzmu.
• Liryzm Południa. Pod słońcem trubadurów. Katarzy. Krucjata przeciwko Albigensom
• Liryzm Północy. Formes fixes
• Poezja renesansu. Plejada. Ronsard 12
K4. BLOK ALEGORYCZNY
• Renesans karoliński. Łacińska literatura alegoryczna.
• Alegoria i dydaktyzm (starofrancuskie utwory alegoryczne i ich łacińskie wzory) 2
K5. BLOK EPICKI
• Renesans karoliński. Łacińskie Chansons de geste
• Chansons de geste – cykle
• Powieści średniowieczne
• Agrypa d’Aubigné. Poezja protestantyzmu. Wojny religijne
• Formy krótkie. Opowieści średniowieczne (lais, fabliaux) 4
K6. BLOK DRAMATYCZNY
• Renesans karoliński. Formy dramatu łacińskiego, początki dramatu w literaturze starofrancuskiej. 2
BLOK FILOZOFICZNY
• Filozofia w średniowieczu
• Próby Michela de Montaigne\\\'a
• Humanizm Franciszka Rabelaisa 2
K15. Test 2
Suma godzin 30
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
WIEDZA
Nie ma uporządkowanej wiedzy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
UMIEJĘTNOŚCI
nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
nie ma świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.

Na ocenę 3
WIEDZA
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w. w stopniu dostatecznym
UMIEJĘTNOŚCI
w stopniu dostatecznym, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma dostateczną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
Na ocenę 4
WIEDZA
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w. w stopniu dobrym
UMIEJĘTNOŚCI
w stopniu dobrym, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
Na ocenę 5
WIEDZA
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w. w stopniu bardzo dobrym
UMIEJĘTNOŚCI
w stopniu bardzo dobrym, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma bardzo dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy z zakresu literatury i kultury francuskiego Średniowiecza i XVI w.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
• Aktualna lista lektur (podana przez prowadzącego).
• Curtius, E. R. 2009. Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Kraków. Universitas.
• Lanson G. Tuffrau P. 1963. Historia literatury francuskiej w zarysie. Warszawa. PWN.
• Sosnowski R., Tylus P. 2010. Co mówią stare rękopisy. Kraków. Fibula.
Literatura uzupełniająca:

• Armand A. 1988. Moyen Âge. XVIe siècle. Paris. Hatier.
• Leopardi C. 2002. Letteratura latina medievale : (secoli VI-XV) : un manuale. Firenze. Edizioni del Galluzzo
• Foucher, J-P. 1963. La littérature latine du Moyen Age. Paris : Presses Universitaires de France.
• Berthelot A. 2006. Histoire de la littérature française du Moyen Âge. Rennes. PUR.
• Castex P.-G., Surer P. 1946. Manuel des études littéraires française. Paris. Hachette.
• Zink M. 1992. Littérature française du Moyen Âge. Paris. PUF.
• Poirion D. 1983. Précis de litératture française du Moyen Âge. Paris. PUF.
• Prou M. 1924. Manuel de paléographie. Paris. Auguste Picard.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę