Języki specjalistyczne: Nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyka (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Sylwia Mitko
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i informatyki: terminologią matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii, geografii i nauk o Ziemi, informatyki oraz wykształcenie kompetencji tłumaczenia niemiecko-polskiego z zakresu powyższych dyscyplin.
Wymagania wstępne
Dobra znajomość języka niemieckiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
KOMPETENCE SPOŁECZNE
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K_K03 rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego
K_K06 potrafi zaplanować i zrealizować zlecone zadanie wg priorytetów
K_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem własnej kompetencji językowej a ich postrzeganiem przez świat zewnętrzny
K_K08 potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności filologiczne do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym


UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niemieckim
K_U15 potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych
K_U20 posiada umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych
K_U21 posiada umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego na poziomie C1 zgodnie z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
K_U22 ma utrwalone słownictwo niemieckie z zakresu języków specjalistycznych (język biurowy, naukowo-techniczny, ekonomii, handlu, prawniczy, informatyczny, matematyczno-przyrodniczy)
K_U23 umie posługiwać się podstawowymi i fachowymi słownikami jedno- i dwujęzycznymi
K_U24 posiada umiejętność tłumaczenia struktur z jęz. niem. na polski i odwrotnie


WIEDZA

K_W14 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego
K_W15 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowej (pisanie, mówienie, poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka, leksyka)
K_W16 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów
K_W17 zna różne rejestry języka – potoczny, urzędowy, literacki, a także rejestr języka akademickiego
Metody dydaktyczne
ćwiczenia leksykalne, tłumaczenie, konwersacja, rozumienie ze słuchu
Treści programowe przedmiotu
- podstawowe słownictwo specjalistyczne z zakresu geografii i nauk o Ziemi; tłumaczenie niemiecko-polskie i polsko niemieckie,
- podstawowe słownictwo specjalistyczne z zakresu fizyki; tłumaczenie niemiecko-polskie i polsko niemieckie,
- podstawowe słownictwo specjalistyczne z zakresu astronomii; tłumaczenie niemiecko-polskie i polsko niemieckie,
- podstawowe słownictwo specjalistyczne z zakresu matematyki – działania matematyczne, podstawowa terminologia algebry i geometrii; tłumaczenie niemiecko-polskie i polsko niemieckie,
- podstawowe słownictwo specjalistyczne z zakresu chemii; tłumaczenie niemiecko-polskie i polsko niemieckie,
- podstawowe słownictwo specjalistyczne z zakresu biologii; tłumaczenie niemiecko-polskie i polsko niemieckie,
- podstawowe słownictwo specjalistyczne z zakresu informatyki - obsługa komputera, system operacyjny, edytor; tłumaczenie niemiecko-polskie i polsko-niemieckie,
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
obecność i aktywny udział w zajęciach
przygotowanie w domu na zadany temat, przygotowanie zadanego tłumaczenia
prace pisemne: duże kolokwia, krótkie testy
uzyskanie pozytywnych ocen z testów zaliczeniowych
maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności

ocena bardzo dobra: bardzo dobra znajomość słownictwa z omawianego zakresu, bardzo dobra umiejętność tłumaczenia tekstu specjalistycznego, bardzo dobre oceny z prac pisemnych i udziału w zajęciach;
ocena dobra: dobra znajomość słownictwa z omawianego zakresu, dobra umiejętność tłumaczenia tekstu specjalistycznego, dobre oceny z prac pisemnych i udziału w zajęciach;
ocena dostateczna: słaba znajomość słownictwa z omawianego zakresu, zadowalająca umiejętność tłumaczenia tekstu specjalistycznego, oceny dostateczne z prac pisemnych i udziału w zajęciach;
ocena niedostateczna: nieznajomość słownictwa z omawianego zakresu, brak umiejętności tłumaczenia tekstu specjalistycznego, oceny niedostatecznez prac pisemnych i udziału w zajęciach; liczne nieobecności na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Bryson, B.: Eine kurze Geschichte von fast allem
Loa, I.: Allgemeinbildung Naturwissenschaften
Feulner, G. i in.: Naturwissenschaften
Tesloffs Schülerlexikon Biologie, Chemie, Physik
Dębski, A., Dzida, S.: Deutsch für Mathematiker und Physiker
Ich sage dir alles. Das große Buch des Wissens. Bertelsmann Lexikon (praca zbiorowa)
Butz, C.: Start mit dem Notebook
Butz, C.: Start mit dem Computer
Schels, I.: Windows 7. Sehen und Können
Schels, I.: Windows 8.1. Bild für Bild erklärt
Schels. I.: Windows 10. Sehen und Können
Jackiewicz, M.: Język niemiecki w IT. Rozmówki
Duden Abiturwissen Biologie
Duden Abiturwissen Geografie
Reimann, M., Diesel, S.: Großer Lernwortschatz Deutsch als Fremdsprache Deutsch-Polnisch
Bertelsmann Lexikothek: Naturwissenschaft und Technik

Literatura uzupełniająca:
PONS. Słownik obrazkowy polski – niemiecki
Merriam-Webster’s Compact 5-Language Visual Dictionary
Duden Abiturwissen Chemie
Duden Abiturwissen Mathematik
Duden Abiturwissen Physik
Materiały multimedialne, materiały z zajęć
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę