Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Grzeszczak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Kształtowanie umiejętności redagowania tekstów poprawnych pod względem leksykalno-gramatycznym, ortograficznym, kompozycyjnym i stylistycznym.
C2 – Poszerzenie wiedzy z zakresu synonimiki i słowotwórstwa języka niemieckiego; zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce.
C3 – Poszerzenie zasobu leksykalnego; ugruntowanie wiedzy gramatycznej.
Wymagania wstępne
W1 – Ukończony I rok studiów I stopnia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 – Student zna podstawową terminologię filologiczną w języku niemieckim.
K_W03 – Student zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim.
K_W15 – Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowej (pisanie, gramatyka, leksyka).
K_W16 – Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów w mowie i piśmie.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 – Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niemieckiego.
K_U03 – Student potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niemieckim w mowie i piśmie.
K_U16 – Student potrafi poprawnie pod względem leksykalno-gramatycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym, kompozycyjno-stylistycznym redagować różnorodne wypowiedzi pisemne w języku niemieckim, w tym m.in.: list prywatny, list formalny (urzędowy), życiorys, opis postaci, wypracowanie.
K_U23 – Student umie posługiwać się podstawowymi słownikami jedno- i dwujęzycznymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 – Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego.
K_K04 – Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role.
S_K01 – Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań.
Metody dydaktyczne
Podające: objaśnienie, wyjaśnienie.
Praktyczne („ćwiczebne”): ćwiczenia praktyczne (ortograficzne, gramatyczne, leksykalne, stylistyczne, słownikowe).
Praca z tekstem: analiza i dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenie form wypowiedzi pisemnej, takich jak m.in.: list (prywatny i formalny), życiorys, opis postaci, wypracowanie.
Ćwiczenia z zakresu synonimiki i słowotwórstwa czasownika (w tym czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie, obecność i aktywny udział w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności).
Terminowe zaliczenie prac pisemnych: kolokwiów gramatyczno-leksykalnych (zaliczenie od 65%) oraz objętych programem form wypowiedzi pisemnej (prace zaliczeniowe redagowane w trakcie zajęć oraz pisane samodzielnie w domu).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Dudenredaktion (Bearb.) (2006): Duden. Briefe gut und richtig schreiben! Ratgeber für richtiges und modernes Schreiben. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim: Bibliographisches Institut&F.A.Brockhaus AG.
Kienzler, Iwona (1999): Praca biurowa i język handlowy. Wzory pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim. Wyd.2. Gdynia: ATEXT S.A.
Richter, Hans-Jörg/ Ising, Anne (2004): Deutsch. SMS. Schnell-Merk-System. Mannheim: Bibliographisches Institut&F.A. Brockhaus AG.
+ materiały własne
Literatura z zakresu synonimiki i słowotwórstwa:
Donalies, Elke (2005): Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick. Tübingen: Narr.
Ferenbach, Magda/ Schüßler, Ingrid (2004): Słownictwo niemieckie z ćwiczeniami (dla zaawansowanych). Wörter zur Wahl. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett.
Fleischer, Wolfgang/ Barz, Irmhild (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer.
Schmitz, Werner (1999): Übungen zu Präpositionen und synonymen Verben (Neubearbeitung). 8., veränderte Auflage. München: Max Hueber Verlag.
+ materiały własne
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę