Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dorota Tomczuk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu oraz integrowanie jej z innymi sprawnościami tj. mówienia, pisania i znajomości gramatyki
C2-poszerzanie i aktywizacja zasobu leksykalnego oraz utrwalanie stosowania poprawnych konstrukcji językowych z wykorzystaniem środków audiowizualnych w j. niemieckim
C3- rozwój kompetencji stawiania hipotez, argumentowania i dyskusji w fazie przed i po obejrzeniu filmu
Wymagania wstępne
W1-kompetencje językowe na poziomie średniozaawansowanym, umożliwiające udział w zajęciach prowadzonych w j. niemieckim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student rozpoznaje i określa relacje zachodzące między słowem, obrazem i dźwiękiem w przekazie audiowizualnym.
2. Student potrafi definiować i dyskutować nad problemami dotyczącymi transferu kulturowego.
3. Student rozpoznaje trudności powstające przy przekładzie audiowizualnym, dotyczące np. przekazywania komizmu słownego, tłumaczenia wulgaryzmów, kolokwializmów, slangu lub gwary.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student rozumie globalnie i selektywnie treści przekazywane podczas ćwiczeń audiowizualnych.
2. Student dysponuje umiejętnością streszczania obejrzanych filmów i omawiania poruszanych w nich problemów.
3. Student potrafi analizować dubbing i voice-over pod kątem problemów językowych i tłumaczeniowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi przyjmować różne role, będąc członkiem grupy.
2. Student potrafi realizować wytyczone cele.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia komunikatywne, ćwiczenia audiowizualne w laboratorium językowym, prezentacje DVD, uzupełniane komentarzem językowym i ćwiczeniami komunikacyjnymi.
Treści programowe przedmiotu
Wybitne ekranizacje literatury młodzieżowej, filmy fabularne i dokumentalne dotyczące życia społecznego i kulturalnego w krajach niemieckojęzycznych, programy telewizyjne i słuchowiska radiowe dotyczące tematyki życia codziennego i problemów młodego pokolenia.
Rola elementów pozajęzykowych (obrazu i dźwięku) w przekazach audiowizualnych, typy związków między tekstem a obrazem. Techniki tłumaczenia audiowizualnego, operacje językowe na tekście oryginału i ich dopuszczalność; analiza przykładów konkretnych rozwiązań z wybranych filmów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
W-student nie rozpoznaje podstawowych cech przekazu audiowizualnego.
U-student nie rozumie treści przekazywanych podczas ćwiczeń audiowizualnych.
K- Student nie bierze udziału w zajęciach i nie potrafi współpracować w grupie.
Ocena dostateczna:
W-Student rozpoznaje podstawowe cechy przekazu audiowizualnego.
U-Student rozumie przynajmniej najważniejsze treści przekazywane podczas ćwiczeń audiowizualnych.
K-Student przynajmniej biernie uczestniczy w zajęciach i przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz podejmuje próby pracy w grupie.
Ocena dobra:
W-Student rozpoznaje większość cech przekazu audiowizualnego.
U-Student rozumie większość treści przekazywanych podczas ćwiczeń audiowizualnych.
K-Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, regularnie przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz efektywnie potrafi współpracować w grupie.
Ocena bardzo dobra:
W-Student rozpoznaje niemal wszystkie cechy przekazu audiowizualnego.
U-Student rozumie niemal wszystkie treści przekazywane podczas ćwiczeń audiowizualnych.
K-Student zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach, regularnie przystępuje do kolokwiów śródsemestralnych oraz przyjmuje różne role, będąc członkiem grupy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Gesche, J.: Bild-Sprache. Die audio-visuelle Rhetorik des Films. Bielefeld 2008.
Hopfinger, M.: Doświadczenia audiowizualne. Warszawa 2003.
Jüngst, H.: Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Narr 2010.
Knirsch, M.: Hören & Sprechen. Hueber 2010.
Tomaszkiewicz, T.: Przekład audiowizualny. Warszawa 2010.
Volk, S.: Film lesen. Ein Modell zum Vergleich von Literaturverfilmungen mit ihren Vorlagen. Marburg 2010.
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę