Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marta Pudło
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji mówienia w języku niemieckim oraz poszerzanie słownictwa tematycznego z zakresu zawartego w treściach programowych.
Wymagania wstępne
znajomość języka niemieckiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- znajomość słownictwa używanego w codziennych sytuacjach komunikacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI
- umiejętność wypowiadania się (monolog, dialog, udział w dyskusji)
- umiejętność opisywania, porównywania, wyrażania sądów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- umiejętność współpracy w grupie
Metody dydaktyczne
symulacje, odgrywanie ról, praca z materiałem graficznym, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
1. Der persönliche Bereich
Sich vorstellen, Bekanntschaften schließen
Aussehen (Körperteile und Kleidungsstücke)
Charakterzüge (positive und negative Eigenschaften)

2. Familie
Familienmitglieder
Rechte und Pflichten in der Familie
Tagesablauf

3. Schule und Universität – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Schulfächer und Lehrveranstaltungen
Stundenplan, Prüfungen, Noten
Klassenlehrer und Betreuer

4. Arbeit und Beruf
Berufsarten
Berufswahl
Belohnung
Zukunftspläne

5. Essen und Trinken
Lebensmittel (Obst, Gemüse, Getränke)
Speisen, Kochrezepte
Im Cafe, im Restaurant, am Tisch

6. Einkaufen
Geschäftstypen (kleiner Laden und Supermarkt)
Vor- und Nachteile von Einkaufszentren
Internet-Shopping

7. Wohnen
Haus, Wohnung, Gebäude (Beschreibung, Ausstattung)
Wohnen auf dem Land, in der Stadt – Vorteile und Nachteile

8. Freizeit
Freizeitaktivitäten
Hobbys

9. Gesundheit / Krankheit
Krankheiten und ihre Symptome
Beim Arzt
Gesunde Lebensweise

10. Urlaub und Reisen
Ländernamen, Bewohner
Reiseziele
Verkehrsmittel

11. Feste feiern
Familienfeste (Geburtstag, Namenstag, Hochzeitsfeier)
Sitten und Bräuche
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowego słownictwa używanego w komunikacji
(U) Student nie potrafi wypowiedzieć się na tematy z zakresu treści programowych, nie zabiera głosu w dyskusji, nie potrafi uzasadnić swojego zdania
(K) Student nie wykazuje aktywnej postawy na zajęciach

Ocena dostateczna
(W) Student zna podstawowe słownictwo używane w komunikacji
(U) Student potrafi w sposób dostateczny wypowiedzieć się na tematy z zakresu treści programowych, zabiera głos w dyskusji, potrafi uzasadnić swoje zdanie
(K) Student rozumie potrzebę rozwijania kompetencji mówienia i poszerzania zasobu słownictwa, ale nie potrafi systematycznie pracować

Ocena dobra
(W) Student zna dobrze słownictwo z zakresu treści programowych
(U) Student potrafi w sposób zadowalający wypowiedzieć się na tematy objęte programem, zabiera często głos w dyskusji, potrafi uzasadnić swoje zdanie
(K) Student systematycznie rozwija kompetencję mówienia i poszerza zasób słownictwa

Ocena bardzo dobra
(W) Student zna bardzo dobrze słownictwo z zakresu treści programowych
(U) Student potrafi swobodnie wypowiedzieć się na tematy objęte programem, zabiera bardzo często głos w dyskusji, potrafi uzasadnić swoje zdanie
(K) Student systematycznie pogłębia swoją wiedzę, jest aktywny i kreatywny na zajęciach, chętnie pracuje w grupie

zaliczenie na ocenę
- kolokwia semestralne – 50%
- obecność, przygotowanie i aktywny udział w zajęciach – 50%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Földeak, H. (1998): Wörter und Sätze. Ismaning.
Hermes, U. (1997): Affengeil und baerenstark. Wrocław.
Rostek, E.-M. (2008): Deutsch. Repetytorium maturalne.
Wagner, A. (2007): Sprechen ohne Probleme, Poznań.

Inne pomoce dydaktyczne:
– aktualne materiały z prasy, Internetu, materiały audiowizualne
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę