Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Monika Olcha
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- rozwijanie kompetencji mówienia
C2- poszerzanie słownictwa tematycznego z zakresu zawartego w treściach programowych
C3- rozwijanie kompetencji rozumienia tekstu czytanego i słuchanego w języku niemieckim
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W16 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów
K_W11 Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka
S_W06 Student posiada wiedzę na temat zadań językowych

UMIEJĘTNOŚCI:
K_U03 Student potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niemieckim
K_U18 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku niemieckim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych
K_U20 Student posiada umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K03 Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego
K_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role
Metody dydaktyczne
Student poddawany jest na zajęciach systematycznej ewaluacji różnego typu w celu potwierdzania postępu w zdobywaniu umiejętności mówienia. Metody pracy na zajęciach obejmują :
-pracę w grupach- dialogi, odgrywanie ról
-pracę indywidualną: monologi, streszczanie, opowiadanie, tłumaczenie
W czasie zajęć student systematycznie wzbogaca słownictwo za pomocą analizy tekstów, wypowiedzi i ćwiczeń leksykalnych.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe

1.Der persönliche Bereich
Aussehen (Körperteile und Kleidungsstücke)
Charakterzüge (positive und negative Eigenschaften)

2. Familie
Familienmitglieder
Rechte und Pflichten in der Familie
Tagesablauf

3.Gesundheit / Krankheit
Krankheiten und ihre Symptome
Beim Arzt
Beim Zahnarzt
Gesunde Lebensweise

4..Einkaufen
Geschäftstypen (kleiner Laden und Supermarkt)

5.Wohnen
Haus, Wohnung, Gebäude (Beschreibung, Ausstattung)
Wohnen auf dem Land, in der Stadt – Vorteile und Nachteile
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
obecność i aktywny udział w zajęciach
przygotowanie ustne w domu na zadany temat, przygotowanie zadanych ćwiczeń
prace pisemne: kolokwia leksykalne
prace ustne: kolokwium ustne
uzyskanie pozytywnych ocen z testów zaliczeniowych
maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności

ocena bardzo dobra: bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, bardzo dobra umiejętność zastosowania ich w praktyce, bardzo dobre oceny z prac pisemnych, ustnych i udziału w zajęciach;
ocena dobra: dobra znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, dobra umiejętność zastosowania ich w praktyce, dobre oceny z prac pisemnych, ustnych i udziału w zajęciach;
ocena dostateczna: słaba znajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, zadowalająca umiejętność zastosowania ich w praktyce, oceny dostateczne z prac pisemnych,ustnych i udziału w zajęciach;
ocena niedostateczna: nieznajomość omawianych zagadnień oraz słownictwa, brak umiejętności zastosowania ich w praktyce, oceny niedostateczne z prac pisemnych,ustnych i udziału w zajęciach, liczne nieobecności na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Głowania, M., Nycz,K. (2007): Zertifikat Deutsch Wortschatztraining,
2.Hausschild,A.(2015):250 ćwiczeń ze słownictwa, Niemiecki z kluczem,LektorKlett, Poznań
3. Zimnoch, K., Mudel, J. (2017)NIEMIECKI aktywnie Trening na 200 sposobów,EDGARD,Warszawa
4. Lemcke, Ch., Rohrmann, L. (2010), Trening słownictwa A1 Język niemiecki, Langenscheidt, Warszawa
5. Rostek, E. M.,(1996) DEUTSCH Repetytorium tematyczno-leksykalne 1,2,3
6. Chabros, E., Grzywacz, J., Łukasik, H.,Łuniewska,K. (2016),WIELKI ZBIÓR ĆWICZEŃ z języka niemieckiego,EDGARD, Warszawa
7. Kryczyńska-Pham, A., Sczęk, J. (2017), ABITUR Język niemiecki Repetytorium, Podręcznik,Poziom podstawowy i rozszerzony, WSiP,Warszawa
8.Brill, L., Techmer, M. (2011) Großes Übungsbuch - Wortschatz. Ismaning: Hueber, 2011.
9.Hohmann,S, (2011), Einfach sprechen! Deutsch als Zweit-und Fremdsprache A2-B1. Stuttgart, Ernst Klett Sprachen
10.Łuniewska,K, (2012-2017 ),Niemiecki nie gryzie EDGARD, Warszawa
Inne pomoce dydaktyczne:
-aktualne materiały z prasy, internetu, materiały audiowizualne
-materiały ćwiczeniowe przygotowane przez prowadzącego w zależności od tematu programowego
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę