Logika (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Kamil Szymański
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zapoznanie studenta z głównymi pojęciami, problemami i osiągnięciami logiki, w tym metalogiki.
2. Zapoznanie studenta z klasycznym rachunkiem logicznym i wybranymi prostymi logikami nieklasycznymi.
3. Wykształcenie u studenta umiejętności rozwiązywania zadań z logiki.
4. Uczulenie studenta na problematykę poprawności logicznej i błędu logicznego.
Wymagania wstępne
Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna podstawowe typy wyrażeń, główne sposoby uzasadniania twierdzeń i główne typy wiedzy oraz rozumie ich specyfikę (K_W02, K_W03).
2. Student zna i rozumie podstawowe zasady budowy i własności teorii oraz znaczenie i sposób dowodzenia głównych twierdzeń limitacyjnych (K_W02, K_W03).

UMIEJĘTNOŚCI
3. Student potrafi analizować proste rozumowania, ustalając ich strukturę i oceniając poprawność (K_U05).
4. Student umie rozwiązywać zadania w zakresie klasycznego rachunku logicznego (K_U04, K_U05).
5. Student umie rozwiązywać najprostsze zadania w zakresie wybranych logik nieklasycznych (K_U04, K_U05).
6. Student potrafi badać poprawność sformalizowanych dowodów (K_U04).
7. Student umie rozpoznawać i charakteryzować podstawowe błędy logiczne (K_U04, K_U05).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
8. Student wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji (K_K04
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia: analiza wykładu, wspólna analiza tekstu, wspólne i samodzielne rozwiązywanie zadań, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Semiotyka logiczna wśród innych nauk o języku. Semiotyczna charakterystyka języka. Kategorie wyrażeniowe i ich funkcje. Błędy językowe. Myślowe porządkowanie rzeczywistości. Elementy teorii definicji. Logika erotetyczna (logika pytań). Teoria rozumowań. Dyskusja naukowa. Elementy erystyki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
Student nie zna podstawowych definicji z zakresu semiotyki, logiki i metodologii nauk. Nie potrafi rozwiązywać zadań praktycznych.

OCENA DOSTATECZNA

Student zna podstawowe definicje z zakresu semiotyki, logiki i metodologii nauk. Student potrafi rozwiązać ponad połowę zadań praktycznych. Student zna niektóre teorie i potrafi je omówić z pomocą prowadzącego.

OCENA DOBRA

Student zna biegle definicje z zakresu semiotyki, logiki i metodologii nauk. Student potrafi rozwiązać ponad 75% zadań praktycznych. Student potrafi omówić rozmaite teorie i dyskutować o nich z prowadzącym.

OCENA BARDZO DOBRA

Student zna biegle wszystkie definicje z zakresu semiotyki, logiki i metodologii nauk. Student potrafi rozwiązać 100% zadań praktycznych. Student potrafi analizować rozmaite teorie i samemu formułować rozwiązania napotkanych problemów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ajdukiewicz Kazimierz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965, 1975.1
Hajduk Zygmunt, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001, 2005.
Ziembiński Zygmunt, Logika praktyczna(wiele wydań).
Borkowski Ludwik, Elementy logiki formalnej (wiele wydań).
Marciszewski Witold, Sztuka dyskutowania, Warszawa 1994.
Marciszewski Witold, Sztuka rozumowania w świetle logiki, Warszawa 1994.
Pawłowski Tadeusz, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978, 1986.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę