Literaturoznawstwo (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Judyta Niedokos
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 redakcja pracy licencjackiej
C2 zapoznanie się z podstawowymi pojęciami krytyki literackiej
C3 nabycie umiejętności analizy tekstu literackiego
Wymagania wstępne
1. dobra znajomość języka francuskiego (poziom C1)
2. podstawowa znajomość literatury francuskiej
3. umiejętność czytania krytycznych tekstów literackich w języku francuskim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1 Student posiada podstawową wiedzę o metodologii badań w zakresie literaturoznawstwa
EK W2 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną i posługuje się stosowną terminologią w zakresie literaturoznawstwa.
EK W3 Student ma elementarną wiedzę na temat ścieżki własnego rozwoju
EK W4 Student posiada wiedzę na temat narzędzi informatycznych potrzebnych do prowadzenia samodzielnych badań.
EK W5 Student potrafi samodzielnie przeprowadzać analizy korpusu badań.

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie literaturoznawstwa i współczesnych nurtów literaturze i krytyce literackiej
EK U2 Student potrafi rozpoznać rodzaje i gatunki literackie, posługiwać się poprawnie pojęciami z dziedziny literaturoznawstwa i wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną na potrzeby komunikacji językowej oraz prowadzonych działań zawodowych
EK U3 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze zgodnie z poleceniami opiekuna naukowego
EK U4 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę w zakresie literaturoznawstwa w korpusie badań
EK U5 Student posiada znajomość w obsłudze programów komputerowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Student potrafi określić cele pracy licencjackiej.
EK K2 Student prawidłowo przewiduje, identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane analizą tekstów literackich.
EK K3 Student ma świadomość rzetelnego i poprawnego wykonywania działań zawodowych oraz stosowania się do norm etycznych w pracy zawodowej; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania
EK K4 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych me¬diów i różnych jego form
EK K5 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny
analiza tekstu
dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie: omówienie zakresu tematycznego seminarium, prezentacja bibliografii, omówienie wstępnych propozycji obszarów/tematów prac dyplomowych, prezentacja narzędzi leksykologicznych wspomagających pisanie prac naukowych, wstępne informacje na temat stosowania aparatu naukowego i eksploracji zasobów internetowych.
2. Przestrzeń w literaturze
3. Przestrzeń – ćwiczenia
4. Przestrzeń – ćwiczenia
5. Czas w literaturze
6. Czas w literaturze – ćwiczenia
7. Czas w literaturze – ćwiczenia
8. Postać w literaturze
9. Postać w literaturze – ćwiczenia
10. Postać w literaturze – ćwiczenia
11. Tekst dramatyczny
12. Tekst dramatyczny – monolog i dialog
13. Tekst dramatyczny – didaskalia
14. Tekst dramatyczny – ćwiczenia
15. Referaty uczestników dotyczące wybranych tematów i perspektyw badawczych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
EK WIEDZA Na ocenę 2: Student nie posiada wiedzy na temat metodologii badań w zakresie literaturoznawstwa. Na ocenę 3: Student posiada bardzo ogólną wiedzę na temat metodologii badań w zakresie literaturoznawstwa. Na ocenę 4 Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną z metodologią badań w zakresie literaturoznawstwa, posługuje się terminologią właściwą tej dziedzinie. Na ocenę 5 : Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną z metodologią badań w zakresie literaturoznawstwa, posługuje się terminologią właściwą tej dziedzinie. Zna narzędzia informatyczne wykorzystywane w badaniach nad tekstami literackimi.
EK UMIEJĘTNOŚCI Na ocenę 2: Student nie potrafi przeprowadzać analiz w zakresie literaturoznawstwa, przedstawić ich wyników we właściwy sposób uwzględniając zasady redagowania tekstu naukowego oraz poprawność językową, nie potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym właściwym dla literaturoznawstwa. Nie potrafi samodzielnie skonstruować korpusu badań. Na ocenę 3: Student potrafi, w sposób „odtwórczy”, przedstawić problem badawczy i własne wyniki, ale bez ich dogłębnej analizy. Przyjęte teksty źródłowe opiera na bibliografii dostarczonej przez prowadzącego. Na ocenę 4: Student poprawnie przeprowadza analizę tekstu literackiego, właściwie prezentuje wyniki badań; potrafi podjąć dyskusję dotyczącą własnego projektu badawczego. Dobrze opanował technikę pisania prac i posługuje się poprawnym językiem francuskim. Na ocenę 5 : Student sprawnie przeprowadza analizy, odpowiednio prezentuje wyniki badań. Potrafi podjąć dyskusję dotyczącą własnego projektu badawczego, dobierając właściwe argumenty i skutecznie broniąc swoich racji. Potrafi ilustrować wywód naukowy za pomocą elementów graficznych i tekstowych. Doskonale opanował technikę pisania pracy licencjackiej i cechuje się bardzo dobrą znajomością języka francuskiego.
EK KOMPETENCJE Na ocenę 2: Student nie potrafi współpracować w grupie, biernie uczestniczy w zajęciach. Na ocenę 3: Student współpracuje w grupie w ograniczonym stopniu: wykonuje polecenia, odpowiada na pytania, ale nie podejmuje inicjatywy i nie angażuje się we wspólne działania. Na ocenę 4: Student umiejętnie współpracuje w grupie, angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy. Na ocenę 5 : Student umiejętnie współpracuje w grupie, inicjuje i angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy i innych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
W. Gierz, Jak pisać pracę licencjacką?, Gdańsk 1998; Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996; Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995; K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, Historia literatury francuskiej, 2005; A. Thibaudet, Histoire de la littérature française, 2007; J.-P. Goldenstein, Lire le roman, 1999; B. Valette, Le roman, 1992; M. Pruner, L’Analyse du texte de théâtre, 2001; D. Souiller, Etudes théâtrales, 2005; G. Genette, Figures III, Paris1972; T. Todorov, Poétique de la prose, Paris 1971.
Literatura podstawowa i uzupełniająca jest określana na bieżąco w zależności od wybranego przez studenta tematu badawczego.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę