Literaturoznawstwo (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Judyta Niedokos
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 redakcja pracy licencjackiej
C2 zapoznanie się z podstawowymi pojęciami krytyki literackiej
C3 nabycie umiejętności analizy tekstu literackiego
Wymagania wstępne
W1. dobra znajomość języka francuskiego (poziom C1)
W2. podstawowa znajomość literatury francuskiej
W3. umiejętność czytania krytycznych tekstów literackich w języku francuskim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1 Student posiada podstawową wiedzę o metodologii badań w zakresie literaturoznawstwa
EK W2 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną i posługuje się stosowną terminologią w zakresie literaturoznawstwa.
EK W3 Student ma elementarną wiedzę na temat ścieżki własnego rozwoju
EK W4 Student posiada wiedzę na temat narzędzi informatycznych potrzebnych do prowadzenia samodzielnych badań.
EK W5 Student potrafi samodzielnie przeprowadzać analizy korpusu badań.

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie literaturoznawstwa i współczesnych nurtów literaturze i krytyce literackiej
EK U2 Student potrafi rozpoznać rodzaje i gatunki literackie, posługiwać się poprawnie pojęciami z dziedziny literaturoznawstwa i wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną na potrzeby komunikacji językowej oraz prowadzonych działań zawodowych
EK U3 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze zgodnie z poleceniami opiekuna naukowego
EK U4 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę w zakresie literaturoznawstwa w korpusie badań
EK U5 Student posiada znajomość w obsłudze programów komputerowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Student potrafi określić cele pracy licencjackiej.
EK K2 Student prawidłowo przewiduje, identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane analizą tekstów literackich.
EK K3 Student ma świadomość rzetelnego i poprawnego wykonywania działań zawodowych oraz stosowania się do norm etycznych w pracy zawodowej; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania
EK K4 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych me¬diów i różnych jego form
EK K5 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Metody dydaktyczne
1. Praca na materiałach przygotowanych przez prowadzącego,
2. Praca w grupach (analiza fragmentów tekstów literackich przy pomocy wskazanej metodologii),
3. Dyskusja nad przykładami i problemami napotkanymi przez studentów w toku przygotowywania pracy dyplomowej,
4. Wspieranie indywidualnej aktywności studenta w ramach przygotowywanej pracy.
Treści programowe przedmiotu
1. Organizacja zajęć, omówienie warunków zaliczenia i harmonogramu pracy na zajęciach oraz etapów przygotowania pracy dyplomowej.
2.-5. Przypomnienie i utrwalenie formalnych zasad przygotowania pracy naukowej, struktury tekstu, bibliografii i przypisów.
6.-14. Indywidualna praca ze studentami (omawianie fragmentów pracy zredagowanych przez studenta, omawianie dalszych etapów pracy).
15. Zaliczenie semestru na podstawie oddanego tekstu pracy licencjackiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA:
Student bardzo dobrze poznał wymagane pojęcia, terminy literaturoznawcze, opanował w stopniu bardzo dobrym wymaganą metodologię. Potrafi bardzo sprawnie posługiwać się wybranymi narzędziami analizy literaturoznawczej, przeprowadzać samodzielne analizy fragmentu tekstu literackiego, zna zasady konstruowania prac naukowych w dziedzinie literaturoznawstwa. Pod kierunkiem opiekuna naukowego samodzielnie pisze pracę licencjacką. Jest zmotywowany do pracy, czuje potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy.
OCENA DOBRA
Student dobrze poznał wymagane pojęcia, terminy z zakresu literaturoznawstwa, opanował w stopniu dobrym wymaganą metodologię. Potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami analizyliteraturoznawczej, przeprowadzać samodzielne analizy fragmentów tekstów literackich, zna zasady konstruowania prac naukowych w dziedzinie literaturoznawstwa. Pod kierunkiem opiekuna naukowego samodzielnie pisze pracę licencjacką. Jest zmotywowany do pracy, czuje potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy.
OCENA DOSTATECZNA
Student poznał wymagane pojęcia, terminy z zakresu literaturoznawstwa, opanował w stopniu dostatecznym wymaganą metodologię. Z pomocą opiekuna naukowego potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami metodologii naukowej, przeprowadzać analizy materiału fragmentów tekstu literackiego, zna zasady konstruowania prac naukowych w dziedzinie literaturoznawstwa. Z pomocą opiekuna naukowego pisze pracę licencjacką. Jest zmotywowany do pracy, czuje potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy.
OCENA NIEDOSTATECZNA
Student nie zna wymaganych pojęć, terminów z zakresu literaturoznawstwa, nie opanował wymaganej metodologii. Nie potrafi się posługiwać aparatem naukowym, przeprowadzać samodzielnych analiz fragmentów tekstów literackich, nie zapoznał się w wystarczającym stopniu z zasadami konstruowania prac naukowych w dziedzinie literaturoznawstwa. Nie podejmuje się przygotowania pracy spełniającej warunki dyplomowania na poziomie licencjatu. Nie potrafi współpracować w grupie lub przyjmuje postawę bierną, uczestniczy biernie w zajęciach lub nie uczestniczy wcale, nie jest zmotywowany do pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
W. Gierz, Jak pisać pracę licencjacką?, Gdańsk 1998; Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996; Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995; K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, Historia literatury francuskiej, 2005; A. Thibaudet, Histoire de la littérature française, 2007; J.-P. Goldenstein, Lire le roman, 1999; B. Valette, Le roman, 1992; M. Pruner, L’Analyse du texte de théâtre, 2001; D. Souiller, Etudes théâtrales, 2005; G. Genette, Figures III, Paris1972; T. Todorov, Poétique de la prose, Paris 1971.
Literatura podstawowa i uzupełniająca jest określana na bieżąco w zależności od wybranego przez studenta tematu badawczego.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę