Historia filozofii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie dziejów filozofii europejskiej jako samoistnej formy poznania oraz jej relacji do innych nauk i dziedzin kultury,
C2 - ukazanie społecznych i światopoglądowych odniesień filozofii jako jednego z najistotniejszych fundamentów kultury narodowej, europejskiej i chrześcijańskiej,
C3 - Kształtowanie dociekliwości intelektualnej i świadomości obowiązku poszukiwania prawdy oraz postawy szacunku wobec odmiennych postaw intelektualnych.
Wymagania wstępne
W1 - Wiedza zwłaszcza humanistyczna uzyskana w szkole średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna podstawowe epoki i nurty filozofii europejskiej oraz ich przedstawicieli oraz rozumie ich role w konstytuowaniu podstaw kultury europejskiej narodowej i chrześcijańskiej (Un_W06), zna główne typy filozofii, podstawowe stanowiska filozoficzne wypracowane w poszczególnych epokach i nurtach (Un_W07)
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wskazać główne problemy filozofii wraz ze sposobami ich rozwiązywania w ciągu dziejów (Un_U05)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student dba o precyzyjne formułowanie przekonań z ich odniesieniami światopoglądowymi i religijnymi (Un_K06), jest otwarty na dyskusje z osobami o odmiennych przekonaniach filozoficznych (Un_K07) jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w zakresie podstawowych problemów filozoficznych (Un_K08)
Metody dydaktyczne
Wykład o charakterze konwencjonalnym oraz wykład problemowy.
Kontakt z nauczycielem - 45 godz.
Lektura zaleconej literatury - 45 godz.
Przygotowanie do zajęć oraz egzaminu - 90 godz.
W sumie - 180 godz.
Sposoby oceny studenta:
Egzamin pisemny na koniec semestru z wyłożonego materiału - 100%
Treści programowe przedmiotu
Wykład przedstawia poglądy wielkich twórców europejskiej filozofii od starożytności do czasów współczesnych. Dotyczy historii metafizyki, epistemologii, etyki i innych dziedzin filozofii w historycznym rozwoju, m. in. takich prądów jak platonizm, arystotelizm, neoplatonizm i innych. Pozwala tym samym na zrozumienie współczesnej myśli filozoficznej, która oparta jest na dorobku omawianych epok. Wykład łączy tok chronologiczny z przedmiotowym, ukazując pojawianie się poszczególnych problemów filozoficznych i próby ich rozwiązania w aspekcie treściowym i metodologicznym. Zwraca się uwagę na kulturowo-społeczny kontekst rozwoju problematyki filozoficznej, a w szczególności na inspirację filozoficzną kultury nowożytnej, szczególnie kultury chrześcijańskiej, jak i wyzwań, jakimi są dla niej prądy wobec niej opozycyjne. Ukazywany pluralizm rzetelnie uzasadnianych ujęć, obok poszerzenia erudycji studenta, umożliwia kształtowanie sprawności formalnych, takich jak dociekliwość intelektualna, umiejętność logicznego powiązania dynamiki rozwojowej filozofii oraz tropienia konsekwencji wynikających z przyjęcia określonych założeń i dostrzegania szansy, jaką niesie wykorzystanie zróżnicowanych podejść metodologicznych; pomaga w wypracowaniu rzetelnej wizji rzeczywistości i uczy szacunku wobec cudzych poglądów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena wypowiedzi studenta pod względem merytorycznym i formalnym.
Ocena niedostateczna:
student nie posiada podstawowej wiedzy na temat natury i dziejów filozofii, jej nurtów stanowisk i przedstawicieli a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, nie potrafi wskazać podstawowych problemów filozoficznych oraz sposobów ich rozwiązywania w ciągu dziejów, nie potrafi precyzyjnie się wysławiać pokazując brak zdolności do logicznego przedstawienia wiedzy;
Ocena dostateczna:
student posiada ogólna wiedzę na temat natury i dziejów filozofii europejskiej, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w konstytuowaniu podstaw kultury, potrafi wskazać podstawowe problemy filozoficzne jednakże bez podania ich rozwiązania, nieprecyzyjnie formułuje wypowiedz;
Ocena dobra:
student posiada uporządkowana wiedzę na temat natury i dziejów filozofii, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, potrafi wskazać główne problemy wraz ze sposobami ich rozwiązywania; precyzyjnie formułuje przekonania filozoficzne;
Ocena bardzo dobra:
student ma uporządkowana i ugruntowana wiedzę na temat dziejów i natury filozofii europejskiej, jej nurtów i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadanego problemu oraz uzasadnić to rozwiązanie, precyzyjnie formułuje wypowiedz, jest otwarty na dyskusje z osobami o odmiennych przekonaniach filozoficznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3 (wiele wydań);
F. Copelston, Historia filozofii, t. 1-9, Warszawa 1988-1996.
Literatura uzupelniajaca:
G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1- 5, Lublin 1993-99;
I. Dąmbska, Zarys filozofii greckiej, Lublin 1993;
A. Sparty, Dzieje filozofii starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza, Poznań 1992;
B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1963;
Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989;
E. Gilson, T. Langan, A.A. Mauner, Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1979; Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Lublin 1995;
A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998;
Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t. 1-2, Warszawa 1983.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin