Cywilizacja Włoch (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stefano Gandini
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. poszerzenie wiedzy studentów na temat Włoch i zagadnień kulturowych związanych z tym krajem, przede wszystkim zaś wprowadzenie do geografii Włoch i zapoznanie ze specyfiką poszczególnych regionów oraz z wybranymi współczesnymi problemami kulturowymi i społeczno-gospodarczymi
C2. poszerzenie kompetencji językowych - przede wszystkim zakresu słownictwa, umiejętności rozumienia ze słuchu oraz samodzielne konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku włoskim
C3. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, poznanie rzeczywistych sytuacji oraz norm językowych, techniki formułowania samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz dialogu i dyskusji)
C4. przedmiot zapewni gruntowne przygotowanie do dalszych studiów obejmujących włoską kulturę
C5. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kulturalnego i poznawanie kultury kraju, którego języka studenci się uczą
C6. pokazanie różnorodności dziedzictwa kulturowego Włoch i jego wpływu na kulturę całej Europy, w tym Polski
C7. zachęcenie studentów do uczestniczenia w życiu kulturalnym Włoch poprzez oglądanie filmów, słuchanie muzyki, szukanie informacji w środkach masowego przekazu
Wymagania wstępne
1. ukończenie I roku studiów I stopnia na kierunku filolgia romańska
2. znajomość języka włoskiego na poziomie A2-B1 (zajęcia prowadzone w języku włoskim)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK1. W1. posiadanie podstawowej wiedzy na temat kultury Włoch (geografii, charakterystyki poszczególnych regionów, ich różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego, wybranych zagadnień kulturowych i społeczno-gospodarczych)
EK2. W2. przygotowanie do dalszych studiów obejmujących włoską kulturę
EK3. U1. rozwinięcie kompetencji językowych - przede wszystkim z zakresu słownictwa, umiejętności rozumienia ze słuchu oraz samodzielnego konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku włoskim
EK4. U2. rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, poznanie rzeczywistych sytuacji oraz norm językowych, techniki formułowania samodzielnej wypowiedzi ustnej oraz dialogu i dyskusji, argumentowania i formułowania wniosków z wykorzystaniem poglądów własnych i innych osób)
EK5. U3. kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji przy pomocy różnych źródeł i sposobów
EK6. U4. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania zdolności badawczych pod kierunkiem wykładowcy
EK7. U5. rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy badawczej oraz pracy w zespole poprzez przygotowywanie referatów i prezentacji multimedialnych
EK8. U6. rozwijanie umiejętności rozpoznania różnych rodzajów tekstów (w tym tekstów w dialektach) i innych wytworów kultury (dzieła literackie, dzieła sztuki, typowe tańce regionalne, piosenki, filmy itp.) i ich wstępnej analizy oraz interpretacji ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym
EK9. U7. rozwijanie umiejętności formułowania i wyrażania swoich poglądów w istotnych kwestiach społeczno-kulturowych
EK10. U8. rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku włoskim z wykorzystaniem poznanych technik oraz słownictwa
EK11. K1. dostrzeżenie potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego oraz poznania kultury Włoch w celu wystrzeżenia się myślenia jedynie stereotypami
EK12. K2. świadomość ważności tradycji i dziedzictwa kulturowego Włoch, które wniosły ogromny wkład w rozwój kultury nie tylko całej Europy, ale także Polski, w tym kultury środowisk lokalnych, z których studenci pochodzą
EK13. K3. uczestniczenie w życiu kulturalnym Włoch poprzez oglądanie filmów, słuchanie muzyki, szukanie informacji w środkach masowego przekazu
EK14. K4. kształtowanie poglądów i upodobań kulturalnych
Metody dydaktyczne
Dyskusja
Indywidualne wypowiedzi ustne lub pisemne, dialogi
Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Wypowiedzi ustne studentów połączone z prezentacjami multimedialnymi
Opracowania dotyczące kultury Włoch (bibliografia poniżej), materiały własne wykładowcy, prezentacje
Materiały z Internetu, filmy, piosenki, zdjęcia, obrazy, artykuły z gazet
Treści programowe przedmiotu
1. Italia ed italiani. Piccole meraviglie d’Italia.
2. Geografia d’Italia – introduzione.
3. Valle d’Aosta.
4. Piemonte.
5. Liguria.
6. Lombardia.
7. Test 1 oraz referaty (p.es. Musica italiana – musica lirica e classica. La musica leggera ed i cantautori)
8. Trentino Alto Adige.
9. Friuli Venezia Giulia.
10. Veneto.
11. Film „Pane e tulipani” – ritratto di Venezia.
12. Emilia Romagna.
13. Test 2 oraz referaty (p.es. Cinema italiano)
14. Toscana e Firenze.
15. Marche.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca w grupach)
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe)
P1 ocena prac kontrolnych – testy
P2 ocena przygotowanej i przedstawionej wypowiedzi oraz prezentacji multimedialnej na wyznaczony temat dotyczący kultury Włoch i stanowiący uzupełnienie zajęć
P3. ocena wypowiedzi pisemnej (różne formy m.in. recenzja, esej) w języku włoskim
P4. ocena przygotowanych samodzielnie na podstawie informacji z zajęć oraz własnych poszukiwań kart pracy do poszczególnych regionów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
P. E. Balboni, M. Daloiso, Civiltà Italia. Percorsi di cultura e civiltà italiana per stranieri. Giovani&adulti, Guerra Edizioni, Perugia 2007; P. E. Balboni, M. Voltolina, Geografia d’Italia per stranieri, Guerra Edizioni, Perugia 2005; M. A. Cernigliaro, L’Italia è cultura. Geografia. Testi e attività didattiche per stranieri, Edi Lingua, Roma 2009; M. A. Cernigliaro, L’Italia è cultura. Letteratura. Testi e attività didattiche per stranieri, Edi Lingua, Roma 2009; M. A. Cernigliaro, L’Italia è cultura. Storia. Testi e attività didattiche per stranieri, Edi Lingua, Roma 2009; M. Mezzadri, L. Pederzani, Civiltà.it. Civiltà e cultura per ragazzi, Guerra Edizioni, Perugia 2007; G. Savorgnani, Italia per stranieri. 30 lezioni di cultura e civiltà per conoscere l’Italia e gli italiani, AlmaEdizioni, Firenze 2016; M. Zurulla, Sapore d’ Italia. Antologia di testi sulla cultura italiana con esercitazioni orali e scritte. Livello medio, EdiLingua, Atene 1998; T. Marin, Primo ascolto. Libro dello studente, EdiLingua, Atene 2000; T. Marin, Ascolto avanzato, EdiLingua, Atene 2004.
Autorskie materiały oraz prezentacje multimedialne.
Materiały dostępne w Internecie (w tym m.in. ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, krótkie filmy o regionach w języku włoskim, piosenki).
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę