Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Monika Łakuta
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących współczesnej Hiszpanii: geografia, społeczeństwo, polityka, kultura.
C2- Uwrażliwienie na różnice kulturowe pomiędzy Hiszpanią a Polską.
Wymagania wstępne
W1: Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2 wg ESOKJ.
W2: Umiejętność krytycznego doboru i wykorzystania dostępnych materiałów źródłowych.
W3: Znajomość podstawowych terminów dotyczących zjawisk socjokulturowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1: Wiedza na temat roli stereotypów w poznawaniu kultury nierodzimej.
EK W2: Wiedza na temat instytucji politycznych i społecznych współczesnej Hiszpanii.
EK W3: Wiedza na temat geografii i dziedzictwa kulturowego Hiszpanii.
EK W4: Wiedza na temat współczesnego społeczeństwa hiszpańskiego.
EK W5: Wiedza na temat szeroko pojętej kultury współczesnej Hiszpanii.

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1: Umiejętność zbierania informacji i prezentacji wybranych zagadnień w zakresie cywilizacji hiszpańskiej.
EK U2: Umiejętność wypowiadania się w języku hiszpańskim na tematy poruszane na zajęciach.
EK U3: Umiejętność mediacji zdobytej wiedzy w zakresie cywilizacji hiszpańskiej.
EK U4: Umiejętność krytycznego dyskutowania zagadnień.
EK U5: Umiejętność rzeczowej argumentacji w dyskusji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Umiejętność efektywnej pracy w zespole.
EK K2 Umiejętność planowania w pracy projektowej.
EK K3 Umiejętność zbierania potrzebnych informacji z różnych źródeł.
EK K4 Umiejętność krytycznego konfrontowania różnych systemów wartości.
EK K5 Umiejętność krytycznego spojrzenia na nierodzime wzorce kulturowe.
Metody dydaktyczne
Metody podające: opis, objaśnienie/wyjaśnienie
Metody eksponujące: pokaz multimedialny, film, materiały wizualne
Metody problemowe aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Treści programowe przedmiotu
1) La geografía de España.
2) El sistema político en España.
3) Las comunidades autónomas: Comunidad de Madrid.
4) Las comunidades autónomas: Cataluña.
5) Las comunidades autónomas: Andalucía.
6) Las comunidades autónomas: Aragón y Comunidad Valenciana.
7) Las comunidades autónomas: Murcia y Extremadura.
8) Las comunidades autónomas: Castilla y León y Castilla La Mancha.
9) Las comunidades autónomas: Galicia y el Principado de Asturias.
10) Las comunidades autónomas: Cantabria y el País Vasco.
11) Las comunidades autónomas: Navarra y la Rioja.
12) Las comunidades autónomas: Las Islas Canarias y las Islas Baleares.
13) Los parques naturales.
14) El Camino de Santiago.
15) Patrimonio de la Humanidad en España.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie posiada żadnej wiedzy na temat cywilizacji Hiszpanii.
EKU: Student nie potrafi przedstawić najważniejszych zjawisk kulturowych cywilizacji Hiszpanii.
EKKS: Student nie przejawia aktywności w realizacji zadań. Nie realizuje wyznaczonych prac zadanych do samodzielnego przygotowania. Student nie jest świadomy znaczenia znajomości kultury w procesie poznawania języka danego kraju.

Ocena dostateczna:
EKW: Student posiada ograniczoną wiedzę na temat cywilizacji Hiszpanii.
EKU: Student rozpoznaje najważniejsze zjawiska kulturowe współczesnej cywilizacji Hiszpanii.
EKKS: Student częściowo rozumie znaczenie znajomości kultury w procesie poznawania języka danego kraju.

Ocena dobra:
EKW: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat cywilizacji Hiszpanii.
EKU: Student rozpoznaje najważniejsze zjawiska kulturowe cywilizacji Hiszpanii oraz potrafi przedstawić ich genezę.
EKKS: Student potrafi samodzielnie realizować wyznaczone zadania. Jest świadomy znaczenia znajomości kultury w procesie poznawania języka danego kraju.

Ocena bardzo dobra:
EKW: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat cywilizacji Hiszpanii.
EKU: Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł. W sposób krytyczny rozpoznaje najważniejsze zjawiska kulturowe Hiszpanii, potrafi przedstawić ich genezę oraz znaczenie dla życia społecznego kraju.
EKKS: Student samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza swoje umiejętności badawcze oraz podejmuje autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich zdolności. Student jest świadomy znaczenia znajomości kultury w procesie poznawania języka danego kraju i potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą realiów socjokulturowych w praktyce.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Harling B., Uriz F.J., En el mundo hispánico, Londyn, Chancerel, 2000;
Nuevo Espasa Ilustrado, Madrid, Espasa Calpe S.A., 2006;
Rawicki P. (red.) La España del cambio, Warszawa, PWN, 1993;
Quesada Marco S., Crespo Picó M., Esp@ña, Manual de civilización, Madrid, Edelsa, 2006;
Soriano M.E. El Camino de Santiago, Madrid, SM., 1994;
Varela R., ¡Viva la Cultura!, Madrid, enCLAVE-ELE, 2007.
Inne pomoce dydaktyczne: filmy dvd, dokumenty autentyczne, przewodniki turystyczne, publikacje geograficzne, portale internetowe.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę