Wstęp do informatyki (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dorota Pylak
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznane studentów z podstawami programowania strukturalnego w języku C++. Prezentacja podstawowych instrukcji sterujących.
Wymagania wstępne
Podstawy obsługi komputera. Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
W1- Student formułuje schemat zamiany liczb pomiędzy różnymi systemami liczbowymi. Wie jak skonstruować schemat blokowy dotyczący zadanego problemu:. K_W06 K_W03
W2 - Zna składnię języka C++: instrukcje wyboru oraz instrukcje pętli. Potrafi zaprojektować poszczególne elementy aplikacji. Potrafi przetestować rozwiązanie i wykluczyć ewentualne błędy w swoim rozumowaniu. Potrafi przeprowadzić analizę zadanego problemu i zaplanować optymalne rozwiązanie: K_W06
W3 - Student potrafi przedstawić składnię funkcji, dobrać ilość i rodzaj parametrów funkcji, napisać program wykorzystujący funkcje: K_W03, K_W06,
W4 - Student potrafi przedstawić definicję tablicy oraz zaprezentować funkcje operujące na tablicach: K_W03, K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student umie dokonać konwersji pomiędzy różnymi systemami liczbowymi. Jest w stanie skonstruować schemat blokowy i przetestować jego działanie. K_U04, K_U06, K_U08
U2 -Umie napisać program dotyczący zadanego problemu, skompilować i poprawić ewentualne błędy. K_U07, K_U08 ,K_U11
U3 - Potrafi wykorzystać zmienne różnych typów prostych, instrukcje warunkowe, pętle i tablice. Umie poprawić program znajdując optymalniejsze rozwiązanie. K_U02, K_U08, K_U11
U4 - Student potrafi stworzyć funkcję, dobrać parametry i określić wynik działania funkcji K_U02, K_U04, K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Student potrafi wyrazić swoje zdanie i sformułować rozwiązanie do zadanego problemu. Jest otwarty na nowe rozwiązania. Dba o czytelny wygląd aplikacji. K_K01
K2 Rozwiązuje zagadnienia problemowe indywidualnie i podczas pracy w grupie. K_K04, K_K03
Metody dydaktyczne
Wykład: wykład z prezentacją multimedialną, wykład problemowy
Ćwiczenia: zajęcia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego, indywidualna praca przy komputerze, implementacja i testowanie programów komputerowych, metody dialogowe, metody problemowe,
Treści programowe przedmiotu
Systemy liczbowe.
Schematy blokowe.
Typy proste zmiennych.
Wczytywanie danych.
Instrukcja warunkowa if.
Instrukcja switch.
Pętle for, while i do while.
Funkcje. Składnia i zastosowanie funkcji, zwracanie rezultatu przez funkcję, przesyłanie argumentów do funkcji przez wartość, przesyłanie argumentów przez referencję.
Tablice i operacje na tablicach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych i zaliczenie ćwiczeń i wykładu:

- zaliczenie ćwiczeń – kolokwia (systemy liczbowe, instrukcje wyboru, pętle, funkcje) - 90% oceny końcowej, aktywność i praca studenta w trakcie zajęć - 10% oceny końcowej

- egzamin – pisemny dla osób, które zaliczyły ćwiczenia. Student może zostać zwolniony z części pisemnej egzaminu na podstawie wyniku uzyskanego na ćwiczeniach. Szczegółowe warunki zwolnienia są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.

Szczegółowe zasady oceniania są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.

W1 - W4 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
U1 - U4 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
K1 - K2 - praca i aktywność na zajęciach

GODZINOWE EKWIWALENTY PUNKTÓW ECTS

Wykład 30
Ćwiczenia 30
Konsultacje 30
Przygotowanie do zajęć 20
Studiowanie literatury 10
Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 30
Łączna liczba godzin 150
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
Jerzy Grębosz, Opus magnum C++11, Helion, 2017
B. Stroustrup, Język C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV, Helion, 2014
S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion, 2012
www.cplusplus.com

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
D. Harel, Rzecz o istocie informatyki, WNT, Warszawa 2007.
S. B. Lippman, J. Lajoie, Podstawy języka C++, WNT, Warszawa 2004.
N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 2004.
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę