Wstęp do informatyki (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Bruno Sadok
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznane studentów z podstawami programowania strukturalnego w języku C++.
Prezentacja podstawowych instrukcji sterujących.
Wymagania wstępne
Podstawy obsługi komputera. Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: 
W1- Student formułuje schemat zamiany liczb pomiędzy różnymi systemami liczbowymi.
Wie jak skonstruować schemat blokowy dotyczący zadanego problemu:. K_W06 K_W03
W2 - Zna składnię języka C++: instrukcje wyboru oraz instrukcje pętli. Potrafi zaprojektować
poszczególne elementy aplikacji. Potrafi przetestować rozwiązanie i wykluczyć ewentualne
błędy w swoim rozumowaniu. Potrafi przeprowadzić analizę zadanego problemu i
zaplanować optymalne rozwiązanie: K_W06 
W3 - Student potrafi przedstawić składnię funkcji, dobrać ilość i rodzaj parametrów funkcji,
napisać program wykorzystujący funkcje: K_W03, K_W06, 
W4 - Student potrafi przedstawić definicję tablicy oraz zaprezentować funkcje operujące na
tablicach: K_W03, K_W06

UMIEJĘTNOŚCI 
U1 - Student umie dokonać konwersji pomiędzy różnymi systemami liczbowymi. Jest w
stanie skonstruować schemat blokowy i przetestować jego działanie. K_U04, K_U06, K_U08 
U2 -Umie napisać program dotyczący zadanego problemu, skompilować i poprawić
ewentualne błędy. K_U07, K_U08 ,K_U11
U3 - Potrafi wykorzystać zmienne różnych typów prostych, instrukcje warunkowe, pętle i
tablice. Umie poprawić program znajdując optymalniejsze rozwiązanie. K_U02, K_U08,
K_U11
U4 - Student potrafi stworzyć funkcję, dobrać parametry i określić wynik działania funkcji
K_U02, K_U04, K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 
K1 Student potrafi wyrazić swoje zdanie i sformułować rozwiązanie do zadanego problemu.
Jest otwarty na nowe rozwiązania. Dba o czytelny wygląd aplikacji. K_K01 
K2 Rozwiązuje zagadnienia problemowe indywidualnie i podczas pracy w grupie. K_K04,
K_K03
Metody dydaktyczne
Wykład: wykład z prezentacją multimedialną, wykład problemowy
Ćwiczenia: zajęcia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem rzutnika
multimedialnego, indywidualna praca przy komputerze, implementacja i
testowanie programów komputerowych, metody dialogowe, metody problemowe.
Treści programowe przedmiotu
Systemy liczbowe. 
Schematy blokowe. 
Typy proste zmiennych. 
Wczytywanie danych. 
Instrukcja warunkowa if. 
Instrukcja switch. 
Pętle for, while i do while. 
Funkcje. Składnia i zastosowanie funkcji, zwracanie rezultatu przez funkcję, przesyłanie
argumentów do funkcji przez wartość, przesyłanie argumentów przez referencję. 
Tablice i operacje na tablicach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych i
zaliczenie ćwiczeń i wykładu:
- zaliczenie ćwiczeń – kolokwia (systemy liczbowe, instrukcje wyboru, pętle, funkcje) - 90%
oceny końcowej, aktywność i praca studenta w trakcie zajęć - 10% oceny końcowej
- egzamin – pisemny dla osób, które zaliczyły ćwiczenia. Student może zostać zwolniony z
części pisemnej egzaminu na podstawie wyniku uzyskanego na ćwiczeniach. Szczegółowe
warunki zwolnienia są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.
Szczegółowe zasady oceniania są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.
W1 - W4 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
U1 - U4 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
K1 - K2 - praca i aktywność na zajęciach
GODZINOWE EKWIWALENTY PUNKTÓW ECTS
Wykład 30
Ćwiczenia 30
Konsultacje 30
Przygotowanie do zajęć 20
Studiowanie literatury 10
Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 30
Łączna liczba godzin 150
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA: 
Jerzy Grębosz, Opus magnum C++11, Helion, 2017
B. Stroustrup, Język C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV, Helion, 2014
S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion, 2012
www.cplusplus.com 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 
D. Harel, Rzecz o istocie informatyki, WNT, Warszawa 2007. 
S. B. Lippman, J. Lajoie, Podstawy języka C++, WNT, Warszawa 2004. 
N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 2004.
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę