Ochrona własności intelektualnej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studenta z prawdą o człowieku jako podmiocie prawa
C2 – rozumienie źródeł, istoty i celu prawa o własności intelektualnej
C3 – kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy o prawie autorskim i własności przemysłowej
C4 – student suwerennie i odpowiedzialnie działa w ramach społeczeństwa opartego na wiedzy o prawie własności intelektualnej
Wymagania wstępne
Wymagana jest podstawowa zdolność studenta do słuchania wykładu oraz do aktywnej percepcji intelektualnej i samodzielnej pracy naukowej na poziomie studiów uniwersyteckich I stopnia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Student zna podstawową prawdę metafizyczno-ontologiczną o człowieku jako podmiocie prawa i prawdę o prawie polskim oraz międzynarodowym mających związek z własnością intelektualną
K_W02 Student rozumie konieczność ochrony własności intelektualnej w sensie prawa autorskiego i własności przemysłowej w działalności informatyczneji


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student potrafi zastosować poznaną prawdę o własności intelektualnej w wielu aspektach praktycznej działalności informatyka
K_U02 Student opracowuje samodzielnie metody zgodnego z prawem korzystania z baz danych, utworów autorskich i innych dzieł twórczych człowieka w sensie własności przemysłowej oraz wykazuje się odpowiedzialnością etyczną w korzystaniu z uzyskanych informacji


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Student poznaje i myśli suwerennie; rozumie konieczność permanentnego pogłębiania swojej wiedzy ze względu np. na zmiany w prawie o własności intelektualnej oraz jest świadomy stopnia trudności w zgodnym z prawdą i sprawiedliwością roztrzyganiu wszelkich dylematów tej problematyki
K_K02 Student inspiruje działania mające na celu społeczne uświadomienie źródeł, wartości i sensu własności intelektualnej i jej znaczącej roli we współczesnym społeczeństwie opartym na rzetelnej wiedzy i przekazywanej na gruncie etosu godnego osoby ludzkiej
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład i możliwość dla pytań studentów oraz dyskusji
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje następujące treści: metafizyczno-ontologiczna analiza bytu człowieka jako podmiotu prawa własności intelektualnej; źródła, natura i celowość wszystkich gatunków prawa autorskiego i własności przemysłowej; dobra własności intelektualnej; ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, przedmiotów własności przemysłowej, know how, przed nieuczciwą konkurencją; plagiat i jego merytoryczne oraz prawno-moralne skutki; narzędzia ochrony własności intelektualnej; kwestia patentów i wynalazków; prawo oznaczeń odróżniających
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny w wyznaczonym terminie: Student otrzymuje 3 pytania i na 2 z nich powinien dać pozytywną odpowiedź
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy w zakresie treści dotyczących ochrony własności intelektualnej
(U) - Student nie posiada umiejętności podejmowania dyskusji oraz dokonania krytycznej analizy materiałów
(K) – Student nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu treści dotyczących ochrony własności intelektualnej
(U) - Student posiada umiejętność podejmowania dyskusji i krytycznej analizy materiałów w stopniu wystarczającym
(K) – Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu treści dotyczących ochrony własności intelektualnej
(U) - Student posiada umiejętność podejmowania dyskusji i krytycznej analizy materiałów
(K) – Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu treści dotyczących ochrony własności intelektualnej
(U) - Student posiada umiejętność podejmowania otwartej dyskusji w gronie specjalistów oraz dokonania krytycznej analizy materiałów
(K) - Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność w podejmowaniu profesjonalnych działań w zakresie ochrony własności intelektualnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Traktat WIPO o prawie autorskim (WCT) Genewa (1996), Dz. Urz. L 89 z 11.04.2000 r., s. 8-14; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 11, t. 33, s. 210-216.
- Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 2, s. 32).
- USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83
- USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, Dz.U. 2015 poz. 1639
- Adamczak A., Du Vall M., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010.
- Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, Prawo autorskie, Warszawa 2016;
- Czub K., Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, Warszawa 2016;
- Gordon Wendy J., Property Right in Self Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property, “Yale Law Journal”, 102 (1993), s. 1533–1609.
- Hesse Carla, The rise of intellectual property, 700 B.C.– A.D.2000: an idea in the balance. “Daedalus”, Spring 2002, s. 26–45.
- Mächtel Florian, Uhrich Ralf, Förster Achim (Hrsg.), Geistiges Eigentum. Vorschriftensammlung zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und Wettbewerbsrecht, Tübingen: Mohr Siebeck 2011.
- Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;
- Wojtyła Karol, Considerations on the essence of man/Rozważania o istocie człowieka, transl. by John Grondelski, Lublin-Roma 2016.
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę