Filozofia logiki (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Bożena Czernecka-Rej prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie się z problemami współczesnych logik filozoficznych
C2. Dyskusja nad zastosowaniami logik filozoficznych w filozofii i innych dziedzinach wiedzy.
C3. Zapoznanie się z rozwojem systemów logik filozoficznych oraz metodami ich tworzenia
Wymagania wstępne
Znajomość logiki formalnej na poziomie studiów I stopnia.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej subdyscypliny filozoficznej, tak w aspekcie historycznym, jak i bieżących osiągnięć (problemy, kierunki, postaci)
K_W05 zna specjalistyczną terminologię z zakresu filozofii w języku polskim oraz terminologię co najmniej w jednym języku obcym, kluczowym dla wybranej subdyscypliny filozoficznej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze i argumenty, respektując naukowe rygory logiczno-metodologiczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Konwersatorium prowadzone jest metodą tradycyjna. Uczestnicy wygłaszają referaty, których treść jest komentowana i rozwijana przez prowadzącego.
Treści programowe przedmiotu
1. Zagadnienie klasyczności logiki; relacja: logiki nieklasyczne - logiki filozoficzne. 2. Sposoby budowania logik filozoficznych. 3. Syntaktyczne i semantyczne ujęcie logik modalnych. 4. Semantyki relacyjne. 5. Podstawowe logiki temporalne i reprezentacja własności czasu w semantykach relacyjnych. 6. Niektóre systemy logik epistemicznych i deontycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Ocena aktywności w dyskusji.
2. Napisanie i wygłoszenie referatu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. S. Haack, Philosophy of logics, Cambridge Univ. Press 1998 .
2. B. Czernecka-Rej, Pluralizm w logice. Studium z filozofii logiki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
3. M. Lechniak, Przekonania i zmiana przekonań. Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
4. K. Świrydowicz, Podstawy logiki modalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem