Metafizyka - Ontologia i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Natalia Gondek
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z metodologią metafizyki.
Omówienia różnych filozoficznych interpretacji rzeczywistości.
Zapoznanie studentów z powszechnymi właściwościami bytów (transcendentalia)
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu metafizyki oraz historii filozofii.
Podstawowe umiejętności rozumienia tekstów filozoficznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- zna specyfikę poznania metafizycznego (definicję metafizyki, jej przedmiot, metodę oraz cel) - K_W03
- zna podstawowe filozoficzne interpretacje rzeczywistości - K_W05, K_W07
- zna powszechne właściwości bytów (transcendentalia) - K_W03, K_W07
UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi zastosować narzędzia metafizyczne do rozwiązywania rożnych problemów filozoficznych - K_U02, K_U05
- potrafi w sposób rozumiejący wyjaśniać oraz opisywać otaczająca go rzeczywistość - K_U06
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- potrafi rozumiejąco wyjaśniać problemy i przedstawiać trafne argumenty metafizyczne - K_K03, K_K04,
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia: analiza wykładu, metoda konwersatoryjna, analiza tekstów metafizycznych
Treści programowe przedmiotu
1. Metodologia metafizyki: definicja metafizyki, dzieje nazwy \"metafizyka\" (\"ontologia\"), ukazaniem specyfiki poznania metafizycznego, metod wyodrębniania przedmiotu metafizyki, sposobów wyjaśniania i uzasadniania.
2. Przedstawienie filozoficznych interpretacji rzeczywistości (monistyczna, dualistyczna, pluralistyczna oraz realistyczna).
3. Przedstawienie powszechnych właściwości bytów (transcendentalia)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ćwiczenia z metafizyki są powiązane tematycznie z treściami prezentowanymi w ramach wykładu z metafizyki.
Forma zaliczenia: kolokwia, aktywny udział studentów w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: M. A. Krąpiec, Metafizyka, Dzieła XII, Lublin 1995, A. Maryniarczyk, Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości. Zeszyty z metafizyki, Nr 1, Lublin 2006; A. Maryniarczyk, Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości. Zeszyty z metafizyki, Nr 2, Lublin 2006; A. Maryniarczyk, Realistyczna interpretacja rzeczywistości, Zeszyty z metafizyki. Nr 3, Lublin 2005; A. Maryniarczyk, Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy. Zeszyty z metafizyki, Nr 4 Lublin 2007; Arystoteles, Metafizyka, (tłum. T. Żeleźnik), Lublin 2017.
Literatura uzupełniająca: G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. I.E. Zieliński, t. 1-5, Lublin 1996-2002; S. Swieżawski. Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, Kraków 1999.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę