Język łaciński w retoryce (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - zapoznanie studenta z alfabetem łacińskim
C 2 - nauka czytania i akcentowania wyrazów łacińskich
C 3 - nauka podstawowych zasad gramatyki (odmiana rzeczownika, przymiotnika, czasownika w ind. activi i passivi wszystkich czasów)
C 4 - nauka wybranych sentencji łacińskich
C 5 - nauka tłumaczenia zdań łacińskich
C 6 zapoznanie studenta ze środkami retorycznymi w zdaniach łacińskich
Wymagania wstępne
W 1 - obecność na zajęciach
W 2 - aktywność na zajęciach
W 3 - nauka na bieżąco
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- student zna zasady czytania i akcentowania wyrazów łacińskich
- student zna fleksję rzeczownika, przymiotnika, czasownika
- student zna na pamięć wybrane sentencje łacińskie
- student ma wiedzę na temat środków retorycznych

UMIEJĘTNOŚCI
student potrafi prawidłowo przeczytać i zaakcentować wyraz łaciński
- student umie odmienić rzeczownik, przymiotnik, czasownik
- student potrafi przetłumaczyć proste zdanie łacińskie
- student potrafi rozpoznać w zdaniu łacińskim środki retoryczne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- student potrafi pracować w grupie
- student umie zabierać głos w dyskusji
Metody dydaktyczne
wykład
- ćwiczenie czytania na głos
- praca przy tablicy
- dyskusja
Treści programowe przedmiotu
alfabet łaciński
zasady czytania i akcentowania wyrazów
odmiana rzeczownika w pięciu deklinacjach
- odmiana przymiotnika I, II deklinacji oraz III deklinacji
odmiana zaimków hic, haec hoc, is, ea, id, zaimka względnego
- liczebniki
- odmiana czasownika w ind. activi i passivi wszystkich czasów
- czytanie, tłumaczenie i nauka na pamięć sentencji wskazanych przez prowadzącego
- tłumaczenie zdań ze środkami retorycznymi
- tłumaczenie tekstów z podręczników
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
obecność na zajęciach
- zaliczenie pisemne (3 w semestrze)
- egzamin końcowy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
podręczniki :
1.St. Wilczyński, E.Pobiedzińska, A. Jaworska, Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, wydanie dostępne;
2. Norajr Ter-Grigorian, Disco linuam Latinam, Podręcznik języka łacińskiego, Gdańsk, 2016
3. H. Lausberg, Retoryka literacka, Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz 2002
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę