Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Monika Komsta
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Pogłębienie wiedzy na temat filozofii starożytnej i średniowiecznej
2. Poznanie szczegółowych zagadnień poruszanych w ramach filozofii starożytnej i średniowiecznej
Wymagania wstępne
Ogólna znajomość chronologii i problematyki filozofii starożytnej i średniowiecznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, tak w aspekcie historycznym, jak i bieżących osiągnięć
K_W05 zna specjalistyczną terminologię z zakresu filozofii w języku polskim oraz terminologię co najmniej w jednym języku obcym, kluczowym dla wybranej subdyscypliny filozoficznej
K_W06 posiada wszechstronną wiedzę na temat głównych idei filozoficznych i ich rozwoju w stopniu umożliwiającym badanie relacji tych idei do głównych kierunków i idei wybranej subdyscypliny filozoficznej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 wyszukuje, porządkuje, analizuje, selekcjonuje i integruje informacje z wszelkich źródeł (w tym elektronicznych)
K_U04 samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze i argumenty, respektując naukowe rygory logiczno-metodologiczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji profesjonalnych
K_K02 poczuwa się do odpowiedzialności za stan filozofii jako dyscypliny naukowej oraz za stan świadomości filozoficznej w społeczeństwie
K_K03 dostrzega aksjologiczny i moralny wymiar działalności badawczej i poczuwa się do obowiązku dbania o zachowanie najwyższych standardów epistemicznych i etycznych
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, praca z tekstem
Treści programowe przedmiotu
Tematem zajęć będzie ks. XII \"Metafizyki\" Arystotelesa. Tekst zostanie przeanalizowany pod względem historycznym i problematycznym ze szczególnym uwzględniem takich zagadnień jak koncepcja substancji, Absolutu, relacji między światem a Bogiem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
2 - student opuścił więcej niż 2 zajęcia, nie brał udziału w dyskusji, nie przygotowywał się na zajęcia,
3 - student był obecny na zajęciach, brał udział w dyskusji w niewielkim stopniu, często nie był przygotowany na zajęcia, znał pojęcią techniczne zawarte w omawianym tekście i potrafił zastosować je w innym kontekscie .
4 - student był obecny na zajęciach, brał udział w dyskusji, zwykle był przygotowany na zajęcia,
5 - student był obecny na zająciach i aktywnie w nich uczestniczył, był zawsze bardzo dobrze przygotowany do zajęć, znał problematykę zawartą w omawianym tekście, potrafił umieścić ją w kontekście historycznym
Weryfikacja: zaliczenie ustne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Arystoteles, \"Metafizyka\", tłum. T. Żeleźnik, Lublin 2017
Temistiusz, \"Parafraza ks. XII \'Metafizyki\' Arystotelesa\", tłum. M.Komsta, Lublin 2018.
\"Aristotle\'s Metaphysics Lambda\", ed. M.Frede, D.Charles, Oxford 2000.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem