XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Głąb prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest analiza najnowszych interpretacji filozoficznych dramatów Williama Szekspira. Analizy są prowadzone pod kątem metafizycznym (wizji świata, jaką Szekspir zawarł w swoich dziełach), epistemologicznym (sceptycyzmu, zatem pytań o to, czy człowiek może poznać samego siebie, i czy ma dostęp do umysłu drugiej osoby), etycznym (wartości moralnych zakodowanych w dziełach Szekspira, rozumienia cnoty i patologii moralności). Na zajęciach zostają wykorzystane interpretacje takich filozofów jak Colin McGinn, Tzachi Zamir, Martha Nussbaum, John Finnis, Włodzimierz Galewicz, a także wielu szekspirologów, między innymi Stephena Greenblatta, Harolda Blooma, Małgorzaty Grzegorzewskiej, Jana Kotta, Przemysława Mroczkowskiego.
Wymagania wstępne
Znajomość filozofii nowożytnej oraz treści dzieł Williama Szekspira (przygotowanie studenta do zajęć obejmuje obowiązkowe przeczytanie tekstów zaleconych podczas zajęć przez wykładowcę).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza: student zna fundamentalne problemy dzieł Szekspira i ich rozwiązania zawarte w propozycjach współczesnych filozofów, omawianych podczas zajęć. Rozumie uniwersalizm przesłania tragedii i komedii Szekspira, widząc w nich – za R. W. Emersonem – „tekst życia nowoczesnego”.
Umiejętności: analizuje dzieła Szekspira w aspekcie problemów filozoficznych poruszanych podczas zajęć.
Kompetencje społeczne: jest wrażliwy na doniosłe zagadnienia egzystencjalne zawarte w dziełach Szekspira.
Metody dydaktyczne
Analiza dramatów Szekspira, dyskusja, projekcja multimedialna, projekcja fragmentów teatralnych i filmowych adaptacji dzieł Szekspira.
Treści programowe przedmiotu
1. Globe Szekspira (geniusz i zagadka Szekspira; teatr elżbietański; tragedia grecka a tragedia szekspirowska; 3 zagadnienia teatru szekspirowskiego: czas, wybór, cierpienie; problematyka filozoficzna w dramatach Szekspira: natura człowieka, natura świata, natura poznania i wiedzy).
2. Problem religii, identyczności osobowej i tożsamości charakteru (\"Hamlet\").
3. Miłość jako bóstwo; miłość a rozum (\"Romeo i Julia\").
4. L’acte gratuit. Szekspirowscy przestępcy a nikczemnicy. Problem poznawalności innych umysłów i jego etyczne implikacje (\"Otello\").
5. Motywy postępowania. Pokusa władzy. Ambicja. Pragnienie nieśmiertelności. Nihilizm (\"Makbet\").
6. Miłość i śmierć. Zapis doświadczenia życia. Czas i wieczność (\"Antoniusz i Kleopatra\").
7. Metafizyka i etyka \"Króla Leara\".
8. Powaga życia a gra w życie. Najważniejsza własność człowieka (\"Kupiec wenecki\").
9. Problem zła w \"Ryszardzie III\".
10. Jak język konstytuuje umysł i ja? (\"Burza\").
11. Natura, charakter, honor (\"Wszystko dobre, co się dobrze kończy\").
12. Absolutność i względność ocen (\"Sen nocy letniej\").
13. Demaskacja słabości i przebaczenie. Komedia chrześcijańska (\"Wiele hałasu o nic\").
14. Zazdrość, zło i cierpienie (jego niewinność i dobrowolność) – \"Zimowa opowieść\".
15. Edukacja i kultura (\"Stracone zachody miłości\").
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena na podstawie obecności i aktywności studenta podczas zajęć, jego referatu podczas zajęć, w którym analizuje on jedno wybrane przez siebie dzieło W. Szekspira.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: Tragedie i Komedie W. Szekspira (różne wydania).
Literatura uzupełniająca:
Auden W. H., \"Wykłady o Shakespearze\", przeł. Piotr Nowak, Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Kronos 2015.
Kott Jan, \"Szekspir współczesny\", Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990.
Mroczkowski Przemysław, \"Szekspir elżbietański i żywy\", Kraków: Wydawnictwo Literackie 1966.
\"Philosophers on Shakespeare\", ed. Paul A. Kottman, Stanford, California: Stanford University Press 2009.
\"Philosophical Shakespeares\", ed. John J. Joughin, foreword: Stanley Cavell, London, New York: Routledge 2000.
Grzegorzewska Małgorzata, \"Teologie Szekspira\", Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec 2018.
\"Szekspir. Teoria lancasterska - domysły i fakty\", red. T. Kowalski, K. Kozłowski, Warszawa: PWN 2012.
\"Shakespeare and Continental Philosophy\", eds. Jennifer Ann Bates, Richard Wilson, Edinburgh: Edinburgh University Press 2014.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem