Antropologia filozoficzna (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Arkadiusz Gudaniec
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. opieka promotorska w przygotowaniu prac magisterskich z antropologii filozoficznej
C2. analiza odpowiednich problemów z filozofii człowieka, pomocnych w przygotowaniu prac
C3. przedstawienie argumentacji, założeń i konsekwencji dotyczących istotnych kwestii filozoficznych, związanych ściśle lub luźno z problematyką przygotowywanych prac
Wymagania wstępne
W1. odbyty podstawowy kurs antropologii filozoficznej
W2. umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk z antropologii filozoficznej K_W03
2. ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość problemów badawczych z zakresu antropologii filozoficznej K_W06
3. ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne oraz najnowsze stanowiska światowe i rodzime w zakresie antropologii filozoficznej K_W05
UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułować na tej podstawie sądy krytyczne K_U01
2. posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych
problemów filozoficznych K_U02
3. umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i krytycznie analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje oraz proponuje własne tezy K_U05
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K03
2. potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania K_K04
3. potrafi uzasadnić rolę filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy K_K05
Metody dydaktyczne
Analiza problemowa, przygotowywanie struktury prac magisterskich, dyskusja nad strukturami, podziałami i szczegółowymi kwestiami dotyczącymi prac magisterskich, czytanie i analiza przygotowanych fragmentów prac
Treści programowe przedmiotu
Zależne od aktualnie przygotowywanych prac
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak oceny.
Weryfikacja treści pracy magisterskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zależna od aktualnie przygotowywanych prac
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem