Teoria poznania (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie pracy doktorskiej.
C2 - Pogłębienie umiejętności prowadzenia zaawansowanych i samodzielnych badań naukowych oraz redagowania tekstu naukowego.
Wymagania wstępne
Forma zaliczenia: na podstawie systematycznej obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz pracy pisemnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Referaty, wspólna analiza tekstu, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem seminarium będą główne problemy współczesnej epistemologii i metafizyki analizowane na podstawie M. Loux, D. W. Zimmerman (eds), The Oxford Handbook of Metaphysics, Oxford/New York: Oxford University Press 2003.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia
(W) - Doktorant nie posiada pogłębionej wiedzy w zakresie wyznaczonym tematem pracy dyplomowej; nie zna polskiej ani obcojęzycznej terminologii filozoficznej; nie posiada specjalistycznej wiedzy na temat metodologicznego statusu filozofii oraz relacji filozofii do innych nauk; nie zna i nie rozumie zaawansowanych metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych.
(U) - Doktorant nie potrafi sprawnie wyszukiwać, porządkować i analizować informacji z różnych źródeł oraz nie posiada pogłębionej umiejętności redagowania tekstu naukowego; nie prowadzi samodzielnych i twórczych badań w zakresie wybranej dyscypliny filozoficznej; nie upowszechnia wyników swych badań w gronie polskich oraz zagranicznych specjalistów; nie posługuje się swobodnie współczesnymi metodami dydaktycznymi w zakresie
pozwalającym na prowadzenie zajęć na poziomie akademickim.
(K) - Doktorant nie jest krytyczny wobec własnej wiedzy i umiejętności, nie stara się poszerzać swoich kompetencji; nie broni własnego stanowiska w sposób rzetelny i kompetentny; nie przejawia otwartości na krytykę; nie poczuwa się do odpowiedzialności zarówno za instytucję, do której przynależy, jak i za stan filozofii jako dyscypliny naukowej. Nie wykorzystuje swoich profesjonalnych umiejętności i wiedzy do rozwoju dobra wspólnego w społeczeństwie.

Zaliczenie
(W) - Doktorant posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy dyplomowej; zna polską oraz obcojęzyczną terminologię filozoficzną; posiada specjalistyczną wiedzę na temat metodologicznego statusu filozofii oraz relacji filozofii do innych nauk; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych.
(U) - Doktorant potrafi sprawnie wyszukiwać, porządkować i analizować informacje z różnych źródeł oraz posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego; prowadzi samodzielne i twórcze badania w zakresie wybranej dyscypliny filozoficznej; upowszechnia wyniki swych badań w gronie polskich oraz zagranicznych specjalistów; posługuje się swobodnie współczesnymi metodami dydaktycznymi w zakresie pozwalającym na prowadzenie zajęć na poziomie akademickim.
(K) - Doktorant jest krytyczny wobec własnej wiedzy i umiejętności, nieustannie stara się poszerzać swoje kompetencje; rzetelnie i kompetentnie broni własnego stanowiska; przejawia stałą otwartość na krytykę; poczuwa się do odpowiedzialności zarówno za instytucję, do której przynależy, jak i za stan filozofii jako dyscypliny naukowej; swoje profesjonalne umiejętności i wiedzę wykorzystuje do rozwoju dobra wspólnego w społeczeństwie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Loux, D.W. Zimmerman, Metaphysics. A Contemporary Introduction, London/New York 1998.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem