Korygowanie błędów wymowy z elementami ortofonii (warsztaty) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą ortofonii języka polskiego;
C2 - uwrażliwienie studentów na kwestie związane z logopedią artystyczną i medialną (zwłaszcza z artykulacją i metodami pracy nad usprawnieniem artykulatorów),
C3 - pomoc studentom w stworzeniu indywidualnych programów samodoskonalących w zakresie artykulacji i ortofonii,
C4 - poprawa sprawności artykulacyjnej i świadomości ortofonicznej
Wymagania wstępne
W1 - wydrukowanie i przynoszenie na zajęcia materiałów przesłanych studentom przez prowadzącą
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Zna podstawową terminologię z zakresu retoryki.
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu podstawowych zagadnień filozofii, kultury języka, logiki, teorii komunikacji, podstaw retoryki stosowanej (retoryki dyskursu publicznego, retoryki w kulturze, retoryki sK_W10 Ma podstawową wiedzę o instytucjach stosujących komunikację retoryczną, orientację we współczesnych formach przekazów retorycznych.ądowniczej), argumentacji retorycznej, retoryki przekazów audiowizualnych, sztuki dyskusji, sztuki negocjacji
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu retoryki stosowanej w typowych sytuacjach profesjonalnych.
K_U04 Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu retoryki stosowanej w typowych sytuacjach profesjonalnych.
K_U07 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu retoryki stosowanej. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.
K_U10 Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, zwłaszcza moralnymi w ocenie komunikacji retorycznej. Dostrzega i analizuje dylematy etyczne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, zwłaszcza animatora i koordynatora komunikacji retorycznej.
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wybranego przez siebie lub innych zadania.
K_K05 Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy.
K_K06 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form przekazu.
Metody dydaktyczne
Zajęcia praktyczne (wykonywanie ćwiczeń pod kontrolą prowadzącej).
Elementy konwersatorium.
Treści programowe przedmiotu
1. Zasady ortofonii języka polskiego.
2. Błąd wymowy a wada wymowy.
3. Artykulatory i prawidłowa artykulacja z perspektywy logopedycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Czynne uczestnictwo w zajęciach.
2. Zaliczenie kolokwium z ortofonii.
3. Zaliczenie praktycznego sprawdzianu z artykulacji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk 2016.
2. Logopedia. Pytania i odpowiedzi, t. I i t. II, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2016.
3. A. Sołtys-Chmielowicz, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków 2016.
4. B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, wyd. IV, Gdańsk 2007.
5. B. Toczyska, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.
6. B. Wierzchowska, Fonetyka i fonologia języka polskiego, wyd. 3, Wrocław 1999.
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę