Wprowadzenie do retoryki (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. Zapoznanie się z systemem retoryki klasycznej.
C 2. Zrozumienie znaczenia retoryki w europejskiej kulturze.
C 3. Zrozumienie potrzeby rozwijania kultury logosu (racjonalnego posługiwania się słowem).
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu retoryki w relacji do różnych nauk i umiejętności oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. K_W01
W_02 Zna podstawową terminologię z zakresu retoryki. K_W02
W_03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą teorie retoryki klasycznej na tle podstawowych zagadnień filozofii, filozofii kultury i kultury języka; ma wiedzę w zakresie podstaw retoryki stosowanej (retoryki dyskursu publicznego, retoryki w kulturze). K_W03
W_04 Ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych dziedzin retoryki i ich związkach z szerszym kontekstem nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych. K_W05
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną w zakresie retoryki. K_U04
U_02 Potrafi rozpoznawać różne formy wypowiedzi retorycznych i dokonywać ich krytycznej analizy i interpretacji w świetle zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu retoryki. K_U05
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za własną pracę w dziedzinie kultury słowa, odpowiedzialności za dobro wspólne, a także pielęgnowania etosu wykonywanego zawodu K_K03
Metody dydaktyczne
- praca z tekstem,
- dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. System retoryki klasycznej.
2. Retoryka w kulturze zachodniej Europy.
3. Elementy i składniki inventio.
4. Elementy dispositio.
5. Elementy elocutio.
6. Wybrane teksty klasyczne – fragmenty.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwia – 75%,
Aktywność na zajęciach – 25%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
1. Arystoteles, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa PWN 2008.
2. Cz. i P. Jaroszyński, Kultura żywego słowa. Podstawy retoryki klasycznej: teoria i ćwiczenia, Szczecinek 2008.
3. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. H. Kiereś, Kultura klasyczna wobec postmodernizmu [w:] Tegoż, U podstaw życia społecznego. Personalizm czy socjalizm, Radom 2001.
2. J. Z. Lichański, Retoryka. Historia – teoria – praktyka, t. 1, Warszawa 2007.
3. K. Tuszyńska, Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych, Poznań 2016.
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę