Dydaktyka szkoły wyższej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wykład służy formowaniu przyszłych nauczycieli akademickich, ukazując zasady i środki efektywnej realizacji procesu kształcenia w szkole wyższej.
Wymagania wstępne
W1 – umiejętność krytycznego myślenia
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Doktorant zna metodykę i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim - K_W10
UMIEJĘTNOŚCI
Doktorant posługuje się swobodnie metodami dydaktycznymi i nowymi technikami, umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim - K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Doktorant krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji profesjonalnych - K_K01
2. Doktorant odważnie i konsekwentnie broni rzetelnymi, jasno sformułowanymi argumentami stanowiska uznanego przez siebie za słuszne, nawet wbrew własnemu interesowi rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K05
3. Doktorant rozwija w sobie postawę respektu i otwartości na inne poglądy, gotowość do weryfikacji stanowiska pod wpływem rzetelnej argumentacji - K_K06
Metody dydaktyczne
Wykład o charakterze konwencjonalnym oraz wykład problemowy, aktywizujący uczestników oraz uczący dociekliwości, samodzielności i krytycyzmu
Kontakt z nauczycielem - 15 godz.
Lektura zaleconej literatury - 30 godz.
W sumie - 45 godz.
Sposoby oceny doktoranta:
Zaliczenie z podpisem za aktywny udział w zajęciach.
Treści programowe przedmiotu
Program obejmuje możliwie pełny zakres tematyczny współczesnej dydaktyki szkoły wyższej z niezbędnymi elementami psychologii i socjologii służącymi precyzacji metodyki pracy nauczyciela akademickiego. Omawiane są zagadnienia dotyczące prawidłowości i uwarunkowań przebiegu procesu nauczania-uczenia się tak w aspekcie specyfiki poszczególnych rodzajów zajęć wykorzystywanych w szkole wyższej oraz technik kształcenia z uwzględnieniem internetu, jak i umiejętności współpracy ze studentami odpowiednio do specyfiki psychicznej właściwej dla ich wieku, a także zmieniających się realiów kulturowo-społecznych wpływających na ich mentalność. Omówione zostaną zasady pomiaru jakości kształcenia i oceny nauczyciela akademickiego, z uwzględnieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela akademickiego i studentów. Uwzględnione zostaną zagadnienia prawne dotyczące statusu szkolnictwa wyższego w Polsce jako członka Unii Europejskiej (szczególnie w zakresie tzw. procesu bolońskiego) na tle historii tego typu szkolnictwa i jego modeli funkcjonujących aktualnie na zachodzie Europy i w USA. Przedstawione też zostaną elementy prawne kariery naukowej w Polsce na tle międzynarodowym
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
* Brak zaliczenia
Wiedza - Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. zasad i sposobów kształcenia w szkole wyższej. Nie zna podstawowej literatury przedmiotu.
Umiejętności
Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.
Kompetencje społeczne
Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie
wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie zaznajamia się z podstawową literaturą przedmiotu.
* Zaliczenie
Wiedza
Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. zasad i sposobów kształcenia w szkole wyższej. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę dla samodzielnej próby rozwiązania zadanego problemu filozoficznego, wraz z jego uzasadnieniem oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu.
Umiejętności
Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie i samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
Kompetencje społeczne
Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z literatury przedmiotu, wychodząc poza ujęcia z zakresu literatury podstawowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
* Literatura podstawowa:
Koniec misji Uniwersytetu?, „Ethos” 22(2009), nr 1-2(85-86).
F. Bereźnicki, Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej, „Pedagogium” Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie: Szczecin 2009.
Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. A. Rozmus, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy, red. U. Schrade, Wydawnictwo: OWPW 2010
A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Kraków 2013
* Literatura uzupełniająca:
Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo –organizacja. Wydanie III rozszerzone i uaktualnione. Stan prawny na 15 listopada 2012 r., red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego: Kraków-Rzeszów-Zamość 2012
Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, red. A. Cudowska, TransHumana: Białystok 2011
Kariera naukowa w Polsce: Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. A. Rozmus, S. Waltoś, Wolters Kluwer Polska: Warszawa 2012.
Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską, red.J. Mączyński, A. Pawlak-Wolanin, W. Demecki, Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy: Legnica 2009
A. Sztejnberg , Doskonalenie usług edukacyjnych : podstawy pomiaru jakości kształcenia, Uniwersytet Opolski: Opole 2008.
Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, red. W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera: Kraków 2010
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 1 - zajęcia ogólnokształcące » Dydaktyka szkoły wyższej
Efekty kształcenia:
K_K01krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji profesjonalnych
K_K02poczuwa się do odpowiedzialności za stan filozofii jako dyscypliny naukowej oraz za stan świadomości filozoficznej w społeczeństwie
K_K03dostrzega aksjologiczny i moralny wymiar działalności badawczej i poczuwa się do obowiązku dbania o zachowanie najwyższych standardów epistemicznych i etycznych
K_K06rozwija w sobie postawę respektu i otwartości na inne poglądy, gotowość do weryfikacji stanowiska pod wpływem rzetelnej argumentacji
K_K07uczestniczy w życiu naukowym, tak podejmując inicjatywy, jak i podejmując i sumiennie wypełniając obowiązki administracyjne
K_K08uczestniczy w życiu społecznym, rozwijając i pogłębiając świadomość znaczenia refleksji filozoficznej dla budowy struktur społecznych i relacji międzyludzkich oraz anażując się w rozwiązywanie społecznych problemów posiadających wymiar filozoficzny
K_U01wyszukuje, porządkuje, analizuje, selekcjonuje i integruje informacje z wszelkich źródeł (w tym elektronicznych)
K_U02samodzielnie rozwija posiadaną wiedzę oraz pogłębia umiejętności badawcze i inne kwalifikacje profesjonalne
K_U11posługuje się swobodnie metodami dydaktycznymi i nowymi technikami umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim
K_U12tworzy samodzielnie lub we współpracy z innymi specjalistami nowatorskie projekty badawcze, tak ściśle filozoficzne, jak i trans-, multi- lub interdyscyplinarne
K_U13analizuje i wskazuje społeczne konsekwencje akceptacji idei i stanowisk filozoficznych
K_U14ma umiejętność komunikowania idei filozoficznych i ich konsekwencji szerokiemu ogółowi
K_W02posiada wszechstronną i głęboką wiedzę na temat filozofii w strukturze nauk i jej roli dla nauki jako dziedziny kultury oraz poszczególnych typów nauk
K_W03dogłębnie zna specyfikę przedmiotową i metodologiczne osobliwości filozofii na poziomie pozwalającym na interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne badania ze specjalistami z innych dziedzin
K_W07ma gruntowną znajomość metodologii ogólnej (ogólnych metod i strategii badawczych) i metodologii filozofii (typy metod charakterystycznych dla badań filozoficznych, metody analizy tekstów filozoficznych, strategie argumentacyjne)
K_W09posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranej nauki szczegółowej
K_W10zna metodykę i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim