Filozofia religii (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
MAGISTRANCI: Wdrożenie studentów w umiejętność prowadzenia zaawansowanych badań naukowych w zakresie filozofii religii; wdrożenie studentów w umiejętność redagowania pracy naukowej;
DOKTORANCI: Pogłębienie umiejętności prowadzenia zaawansowanych badań naukowych w zakresie filozofii religii; pogłębienie umiejętności redagowania prac naukowych;
Wymagania wstępne
MAGISTRANCI: Więcej niż dobra znajomość filozofii religii na poziomie studiów licencjackich - ocena co najmniej dobry plus z egzaminu z filozofii religii (wykład kursoryczny) na studiach I stopnia; umiejętność pisania poprawną polszczyzną,uczciwość, pracowitość, staranność, słowność, terminowość, punktualność;
DOKTORANCI: Bardzo dobra znajomość filozofii religii; umiejętność pisania poprawną polszczyzną,uczciwość, pracowitość, staranność, słowność, terminowość, punktualność;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
MAGISTRANCI:
WIEDZA
Student zna terminologię filozoficzną w zakresie filozofii religii K_W03; posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej K_W05, K_W06; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych K_W07; ma poszerzoną wiedzę o osobliwości epistemologiczno-metodologicznej filozofii religii K_W02; zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną K_W08; ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach współczesnej kultury K_W09.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu K_U01; potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować
zgromadzone teksty K_U02, K_U05; potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować temat i plan pracy K_U03, K_U06; potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom K_U04; posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego; przedkłada w wyznaczonych terminach odpowiednie fragmenty pracy K_U07; posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu filozofii religii z wybranego języka obcego na język polski K_U08.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01;potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego K_K01, K_K02,K_K03, K_K04; ma poczucie odpowiedzialności za religijno-kulturowe dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski K_K05; interesuje się współczesnymi tendencjami na styku religii, kultury i filozofii K_K06.
DOKTORANCI:
WIEDZA:
Student zna specyfikę przedmiotową i metodologiczne osobliwości filozofii na poziomie pozwalającym na badania interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne K_W03; posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu filozofii religii K_W04; zna specjalistyczną terminologię z zakresu filozofii w języku polskim oraz w co najmniej jednym języku obcym K_W05; posiada wiedzę na temat obecnych w kulturze głównych idei, zwłaszcza filozoficznych, i ich związku z koncepcjami w zakresie filozofii religii K_W06; ma gruntowną znajomość metodologii ogólnej i metodologii filozofii K_W07; zna specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na prowadzenie badań w zakresie filozofii religii K_W08.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student posiada umiejętność wyszukiwania, porządkowania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu K_U01; samodzielnie rozwija posiadaną wiedzę i pogłębia umiejętności badawcze K_U02; samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze i argumenty, respektując naukowe rygory logiczno-metodologiczne K_U04; w języku polskim i obcym pisze teksty naukowe i/lub wygłasza referaty stanowiące twórczy wkład w rozwój filozofii religii K_U05; wchodzi w dialog dotyczący kwestii filozoficznych tak ze specjalistami w zakresie innych nauk, jak i ze społeczeństwem K_U07; prowadzi samodzielne twórcze badania w zakresie filozofii religii i konfrontuje swoje wyniki ze specjalistami w wybranym temacie K_U10.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
Student krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania swoich kompetencji K_K01; dostrzega aksjologiczny i moralny wymiar działalności badawczej i poczuwa się do obowiązku dbaniaa o zachowanie najwyższych standardów epistemicznych i etycznych K_K03; odważnie i konsekwentnie broni rzetelnymi, jasno sformułowanymi argumentami stanowiska uznawanego przez siebie za słuszne nawet wbrew własnemu interesowi K_K05; rozwija w sobie postawę respektu i otwartości na inne poglądy, gotowość do weryfikacji stanowiska pod wpływem rzetelnej argumentacji K_K06.
Metody dydaktyczne
Stosuje sięprezentacje studenckie oraz dyskusje wokół tych prezentacji. Obecne są także mini-wykłady prowadzącego seminarium
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć wyznaczają tematy prac dyplomowych seminarzystów. Przyjmuje się, że każdy z uczestników w zakresie swojego tematu stopniowo staje się specjalistą. Studenci informują o swoich zainteresowaniach, a następnie referują wyniki swoich poszukiwań, badań, analiz i interpretacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia (bez oceny) jest systematyczne praca studenta.
MAGISTRANCI:
(W): Brak zaliczenia: Student nie zna terminologii filozoficznej w zakresie filozofii religii; nie posiada pogłębionej wiedzy w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; nie zna i nie rozumie zaawansowanych metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych; nie ma poszerzonej wiedzy o osobliwości epistemologiczno-metodologicznej filozofii religii; nie zna i nie rozumie podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną; nie posiada podstawowej wiedzy o wybranych aspektach współczesnej kultury.
Zaliczenie: Student zna terminologię filozoficzną w zakresie filozofii religii;posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych; ma poszerzoną wiedzę o osobliwości epistemologiczno-metodologicznej filozofii religii; zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną; ma podstawową wiedzę o
wybranych aspektach współczesnej kultury.
(U):Brak zaliczenia: Student nie posiada umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; nie potrafi analizować i interpretować tekstów filozoficznych; nie potrafi zreferować swoich wyników badawczych, jeśli je nawet posiada; nie potrafi sformułować tematu i planu pracy; nie potrafi integrować poznania właściwego różnym
jego typom; nie posiada pogłębionej umiejętności redagowania tekstu naukowego - nie przynosi w wyznaczonych terminach odpowiednich fragmentów pracy; nie potrafi skorzystać z literatury obcojęzycznej.
Zaliczenie: Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; potrafi,wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty; potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować temat i plan pracy; potrafi integrować
poznanie właściwe różnym jego typom; posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego - przedkłada w wyznaczonych terminach odpowiednie fragmenty pracy; posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu filozofii religii z wybranego języka obcego na język polski.
(K): Brak zaliczenia:Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie; nie potrafi pracować w grupie; nie przejawia poczucia odpowiedzialności za religijno- kulturowe dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski; nie interesuje się współczesnymi tendencjami na styku religii, kultury i filozofii.
Zaliczenie: Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego; ma poczucie odpowiedzialności za religijno-kulturowe dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski; interesuje się współczesnymi tendencjami na styku religii, kultury i filozofii.
DOKTORANCI:
(W) Brak zaliczenia: Student nie zna specyfiki przedmiotowej i metodologicznych osobliwości filozofii na poziomie pozwalającym na badania interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne; nie posiada specjalistycznej wiedzy z zakresu filozofii religii; nie zna specjalistycznej terminologii z zakresu filozofii w języku polskim oraz terminologii z zakresu filozofii religii w co najmniej jednym języku obcym; nie posiada wiedzy na temat obecnych w kulturze głównych idei, zwłaszcza filozoficznych, ich związku z koncepcjami w zakresie filozofii religii; nie ma gruntownej znajomości metodologii ogólnej i metodologii filozofii; nie zna specjalistycznych narzędzi wyszukiwawczych ukierunkowanych na prowadzenie badań w zakresie filozofii religii. Zaliczenie: Student zna specyfikę przedmiotową i metodologiczne osobliwoś filozofii na poziomie pozwalającym na badania
interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne; posiada specjalistysty
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografię wyznaczają tematy badawcze seminarzystów.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem