Metodologia badań naukowych (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Monika Walczak prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Umiejętność odróżniania nauki od innych rodzajów ludzkiej działalności i rozumienie, na czym polega jej uprawianie
C2 Przyswojenie sobie podstawowych pojęć opisujących elementy konstytutywne procesu badawczego i umiętność ich zastosowania we własnych badaniach
C3 Uzyskanie przez studenta wiedzy na temat pisania tekstów naukowych
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu logiki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student odróżnia naukę od innych rodzajów ludzkiej działalności i rozumie, na czym polega jej uprawianie: K_W02, K_W03
Student przyswoił sobie podstawowe pojęcia opisujące elementy konstytutywne procesu badawczego: K_W07, K_W08
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi zastosować podstawowe pojęcia opisujące elementy konstytutywne procesu badawczego we własnych badaniach: K_U02, K_U07, K_U12
Student potrafi wyznaczyć przedmiot badań, stawiając problem badawczy i ustalając cel badań: K_U01, K_U04, K_U12
Student umie dobrać metodę badań do ich przedmiotu: K_U04 , K_U12
Student uzyskał posiada umiejętność pisania tekstów naukowych: K_U05
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi samodzielnie zaplanować i realizować badania: K_K01, K_K03, K_K04, K_K05
Student dostrzega potrzebę dokształcania się i aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności: K_K01
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny z elementami dyskusji
Treści programowe przedmiotu
1) Metodologia nauk; 2) Pojęcie nauki; 3) Status metodologiczny nauki a status instytucjonalno społeczny; 4) Badania dyscyplinowe i interdyscyplinarne; 5) Przedmiot badań; 6) Cele badawcze; 7) Problemy badawcze; 8) Metoda badawcza; 9) Struktura i wymogi stawiane rozprawie doktorskiej; 10) Teksty naukowe: streszczenie, recenzja, artykuł
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
brak zaliczenia
Wiedza
Student nie odróżnia nauki od innych rodzajów ludzkiej działalności i nie rozumie, na czym polega jej uprawianie.
Student nie zna podstawowych pojęć związanych z procesem badawczym.
Student nie posiada wiedzy na temat pisania tekstów naukowych.
Umiejętności
Student nie potrafi zastosować podstawowych pojęć opisujących elementy konstytutywne procesu badawczego we własnych badaniach.
Student nie potrafi wyznaczyć przedmiotu badań, postawić problemu badawczego i ustalić celu badań.
Student nie umie dobrać metody badań do ich przedmiotu.
Kompetencje społeczne
Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań. Student nie wykazuje zrozumienia dla potrzeb uczenia się przez całe życie. Student nie wykazuje zainteresowania aktualnym stanem badań w studiowanej dziedzinie. Student nie respektuje zasad rzetelności naukowej.

zaliczenie
Wiedza
Student odróżnia naukę od innych rodzajów ludzkiej działalności i rozumie, na czym polega jej uprawianie.
Student zna podstawowe pojęcia związane z procesem badawczym.
Student posiada wiedzę na temat pisania tekstów naukowych.
Umiejętności
Student potrafi zastosować podstawowe pojęcia opisujące elementy konstytutywne procesu badawczego we własnych badaniach.
student potrafi wyznaczyć przedmiot badań, postawić problem badawczy i ustalić cel badań .
student umie dobrać metody badań do ich przedmiotu.
Kompetencje społeczne
Student angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań. Student wykazuje zrozumienie dla potrzeb uczenia się przez całe życie. Student respektuje zasady rzetelności naukowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bronk Andrzej, Filozofia i nauka: problem demarkacji, \"Roczniki Filozoficzne\" 43 (1995) z. 1, s. 181-236.
Bronk Andrzej, Metoda naukowa, \"Nauka\" 2006 nr 1 s. 47-64.
Chudnoff Elijah, A Guide to Philosophical Writing, http://isites.harvard.edu/k24101, data dostępu: 19.02.2018.
Hajduk Zygmunt, Ogólna metodologia nauk, Lublin: RW KUL 2001, 2005; wyd 6. 2012.
Hartman Jan, Jak poważnie studiować filozofię, Kraków: Wydawnictwo Aureus 1999; kilka wydań.
Herbut Józef, Elementy metodologii filozofii. Skrypt dla studentów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.
Herbut Józef, Paweł Kawalec (red.), Słownik terminów naukoznawczych, Lublin: Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu 2009.
Jadacki Jacek J., Jak studiować filozofię, wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo WFiS UW 1994; wyd. 2, Warszawa 1996, 1997.
Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin: TN KUL 1992, 1998.
Marciszewski Witold., Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa: PWN 1977, 1981.
Repko Alan F., Interdisciplinary Research: Process and Theory, Sage Publications Inc. Los Angeles 2008.
Rippon Simon, A Brief Guide to Writing the Philosophy Paper, Writing Center Brief Guide Series, zasoby www, data dostępu: 19.02.2018.
Walczak Monika, O różnicy między tematem a problemem badawczym, w: M. Tkaczyk, M. Krupa, K. Jaworski (red.), Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 497-502.
Walczak Monika, Pojęcie, koncepcja, teoria. Rozgraniczenia terminologiczne, w: Anna Brożek, Alicja Chybińska, Mariusz Grygianiec & Marcin Tkaczyk (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach, Seria druga, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 2016, s. 477-483.
Woleński Jan, Kontrowersje metametodologiczne, w: tenże, W stronę logiki, Kraków: Aureus (1979) 1996, s. 239-250.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem