Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C-1 Ukazanie zakorzenienia nauczania Jana Pawła II w personalistycznej myśli filozoficznej Karola Wojtyły
C-2 Pogłębiona refleksja nad związkami treściowymi i metodologicznymi etyki i antropologii
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw etyki i antropologii oraz orientacja we współczesnych debatach kulturowych z udziałem Kościoła katolickiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 ma poszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii
K_W05 ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą współczesne i najnowsze stanowiska światowe i rodzime w zakresie etyki

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U06 posiada umiejętność argumentowania, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów oraz formułowania wniosków
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
Metody dydaktyczne
Analiza pojęć i ich rozwoju, rekonstrukcja argumentacji, analizy porównawcze
Treści programowe przedmiotu
Personalistyczny zwrot w nowożytnej i współczesnej etyce
Norma personalistyczna
Antropologiczne podstawy etyki: analiza świadomości, samostanowienia, integracji natury w osobie, teoria uczestnictwa.
Personalistyczna interpretacja alienacji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność studenta w czasie zajęć
Kolokwium po zakończeniu zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność.
K. Wojtyła, Osoba i czyn.
Literatura uzupełniająca: R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły; T. Styczeń, Świadek Prawdy; J. Gałkowski, Szkice o filozofii Karola Wojtyły; A. Szostek, Śladami myśli Świętego.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem