Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy studentów w zakresie krytycznej refleksji nad teorią wiedzy, zwłaszcza naukowej, oraz procesem badawczym w nauce. Zajęcia przygotowują uczestników do samodzielnego przeprowadzenia czynności badawczych, poprzedzających przygotowanie pracy dyplomowej. Kształtują postawę otwartości na krytyczną wymianę poglądów i gotowość do kontynuacji kształcenia i doskonalenia warsztatu badawczego.
Wymagania wstępne
Ukończony kurs logiki ogólnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Uczestnik potrafi scharakteryzować swoistość metodologiczną filozofii w zestawieniu z innymi rodzajami nauk oraz w kontekście historycznym. Potrafi zdefiniować problem badawczy i hipotezę w badaniach naukowych. Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe metody gromadzenia danych. Potrafi scharakteryzować podstawowe metody wnioskowań i odnieść je do najważniejszych etapów badań naukowych. Umie scharakteryzować najważniejsze współczesne spory epistemologiczne i metodologiczne. Zna podstawowe zasady tworzenia najważniejszych rodzajów tekstów naukowych. Potrafi rozpoznać najważniejsze błędy metodologiczne i warsztatowe w badaniach naukowych.
UMIEJĘTNOŚCI
Uczestnik potrafi sformułować poprawne pytanie badawcze i zweryfikować, czy spełnia kryteria kwalifikowalności pytania badawczego. Potrafi przygotować przeprowadzenie badań naukowych i studium literatury przedmiotu. Potrafi przeprowadzić poprawne wnioskowanie z wykorzystaniem samodzielnie zebranego materiału. Potrafi poprawnie komponować proste formy tekstów naukowych. Potrafi interpretować teksty naukowe innych autorów, analizować ich założenia metodologiczne i wyszukać błędy metodologiczne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Zajęcia kształtują dbałość o precyzję terminologiczną i samoświadomość założeń podjętych badań. Kształtują otwartość na krytyczną wymianę poglądów i poszukiwanie rozwiązań problemów poprzez dyskusję naukową. Kształtują umiejętność wyrażania sądów dotyczących warsztatu badawczego i założeń badawczych.
Metody dydaktyczne
Zajęcia w formie konwersatoryjnej na bazie lektury podanych tekstów z wykorzystaniem elementów wykładu tradycyjnego, pracy w grupach i dyskusji, samodzielnej pracy z tekstem, multimedialnej prezentacji audiowizualnej.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne...)
Rzutnik multimedialny i sprzęt audiowizualny
Treści programowe przedmiotu
1. Wiedza jako stan mentalny.
2. Wiedza w kontekście internalizmu i eksternalizmu.
3. Pierwotność wiedzy.
4. Główne fazy dyskusji w teorii wiedzy naukowej.
5. Wiarygodność jako element cyklu badawczego.
6. Model cyklu wiarygodności.
7. Podmiot zbiorowy wiedzy naukowej.
8. Wolny rynek jako instytucja wymiany wiedzy.
9. Ewolucja wiedzy.
10. Instytucjonalne uwarunkowania wiedzy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Znajomość prezentowanych zagadnień i umiejętność wykorzystania ich w rozwiązywaniu problemów. Prezentacja na bazie wskazanej literatury oraz własnych poszukiwań dodatkowych źródeł.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Szczegółowy wykaz literatury wraz z dostępem pełnotekstowym znajduje się w zasobach internetowych dla słuchaczy kursu.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem