Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Lekka-Kowalik prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznać studentów z kluczowymi dyskusjami wokół nauki
C2. Wyrobić umiejętności analizowania problemów i poszukiwania rozwiązań
C3. Wyrobić postawę racjonalności, krytycyzmu i odpowiedzialności za rozwój naukowo-techniczny
Wymagania wstępne
elementarne wiadomości z zakresu metodologii nauk
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna kluczowe problemy związane z nauką i jej statusem poznawczym: K_W03, K_W04, K_W06, K_W07
Student rozumie rolę nauki w społeczeństwie i kulturze oraz relacje do innych obszarów kultury: K_W01, K_W03, K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
student potrafi wyszukiwać i analizować informacje z różnych typów źródeł oraz formułować na tej podstawie sądy krytyczne (K_U01, K_U03, K_U04)
student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację problemu oraz argumentować na rzecz własnego zdania (K_U04, K_U05, K_U06, K_U09)
student potrafi przygotować wystąpienie i prowadzić dyskusje wokół przedstawionych w nim tez (K_U07, K_U08, K_U09


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student wyrabia w sobie postawę racjonalności i otwartości w dyskusjach (K_K01, K_K02, K_K03)
student rozumie swą odpowiedzialność za rozwój kultury, w tym nauki i techniki (K_K05, K_K06)
Metody dydaktyczne
dyskusja kierowana, prezentacje, studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
1. Koncepcje metodologii (T. Kotarbiński, K. Ajdukiewicz, S. Kamiński);
2. Wartości poznawcze i pozapoznawcze w nauce oraz problem demarkacji
3. Obserwacja i eksperyment a problem uteoretyzowania obserwacji
4. Indukcjonizm i falsyfikacjonizm
5. Niezdeterminowanie teorii przez dane empiryczne i problem wiedzy tła
6. Teorie i modele jako struktury
7. Realizm versus instrumentalizm
8. Postęp naukowy i zmiana pojęciowa
9. Nauka a filozofia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
2: nieusprawiedliwiona nieobecność w 2 zajęciach, nieprzygotowanie referatu
3: obecność na zajęciach, mały udział w dyskusjach, terminowe przygotowanie referatu - ale słabego i mało zrozumiałego dla słuchaczy;
4. obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach, przygotowanie i wygłoszenie dobrego referatu, który inspiruje, wskazanie dodatkowej literatury, przygotowanie pisemnej wersji referatu jako artykułu naukowego;
5. obecność na zajęciach, aktywny i twórczy udział dyskusji, przygotowanie i wygłoszenie bardzo dobrego referatu z samodzielnymi elementami krytycznymi, wskazywanie dodatkowej literatury do rozmaitych tematów; przygotowanie pisemnej wersji referatu jako artykułu naukowego;
Zaliczenie bez oceny: obecność na zajęciach, udział w dyskusjach, przygotowanie i wygłoszenie referatu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Chalmers, A., Czym jest to, co zwiemy nauką?, Wrocław 1993
Grobler A., Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus-Wydawnictwo Znak, Kraków 2008
Heller M., Filozofia nauki. Wprowadzenie, Petrus, Kraków 2011
oraz artykuły dla konkretnych zagadnień wskazywane pdczas zajęć

Uzupełniająca:
Achinstein P., Evidence, explanation, and realsim : essays in the philosophy of science, Oxford University Press 2010
Kamiński S., Nauka i Metoda, TN KUL Lublin 1994
Newton-Smith, W. H, A companion to the philosophy of science, Blackwell 2000
Soler L., Sankey, Hoyningen-Huen P., Rethinking scientific change and theory comparison : stabilities, ruptures, incommensurabilities?, Springer, Dordrecht 2008
oraz artykuły przygotowane dla konkretnych tematów
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem