Filozofia religii (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. Zapoznanie studentów z problematyką epistemologii religii, metafizyki religii, apologii religii, aksjologii religii, diagnostyki religii, nawrócenia oraz duchowości i mistyki
C. 2. Kształcenie umiejętności analizy i krytycznej lektury tekstów filozoficznych
Wymagania wstępne
W 1. Dobra znajomość filozofii, zwłaszcza filozofii religii.
W 2. Umiejętność samodzielnych poszukiwań naukowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 1. Student zna różne typy poznania, jakimi dysponuje człowiek religijny.
W 2. Student zna metafizyczne wyjaśnienie i apologię religii katolickiej.
W 3. Student zna zagadnienie wartościowania religii, rozpoznania religii prawdziwej oraz nawrócenia.
W 4. Student zna zasadnicze rysy duchowości i mistyki chrześcijańskiej.
UMIEJĘTNOŚCI
U 1. Student potrafi sproblematyzować zagadnienie wartości różnych religii.
U 2. Student potrafi bronić racjonalności religii i duchowości katolickiej.
U 3. Student potrafi krytycznie analizować tekst filozoficzny i polemizować z poglądami, które rozpoznaje jako błędne.
U 4. Student potrafi, korzystając z odpowiednich źródeł i konsultując się ze specjalistami,samodzielnie zbadać określone zagadnienie z zakresu filozofii religii i duchowości/mistyki.
U 5. Student potrafi przygotować, ustnie i na piśmie, prezentację dotyczącą wybranej kwestii z zakresu filozofii religii, mistyki i duchowości.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K 1. Student potrafi pracować zespołowo w opracowywaniu konkretnych zagadnień z zakresu filozofii religii.
K 2. Student ma świadomość znaczenia religii i kultury życia duchowego dla współżycia społecznego.
K.3 Student ma świadomość odpowiedzialności za kulturę duchową narodu, ojczyzny, Europy.
Metody dydaktyczne
1. Wykład konwersatoryjny
2. Wspólna krytyczna lektura tekstów z zakresu filozofii religii.
3. Prezentacje doktorantów i dyskusje nad tymi prezentacjami.
Treści programowe przedmiotu
1.Metafizyka religii, epistemologia religii, apologia religii, diagnostyka religii, problem nawrócenia, specyfika duchowości i mistyki chrześcijańskiej.
2. Problem użyteczności logiki w filozofii religii - wybrane przykłady.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny: obecność i aktywność na zajęciach
Zaliczenie z oceną: pisemne kolokwium 50 %, prezentacja 25%; obecność/aktywność na zajęciach 25%
(W) Na 2: Student nie odpowiada nawet w 50% na pytania z zakresu treści wykładu, nie przygotował prezentacji, nie angażował się w dyskusje/opuścił ponad 6 godz.
Na 3: Student odpowiada w 50 % na pytania z zakresu treści wykładu, przygotował prezentację, angażował się w dyskusje i opuścił nie więcej niż 6 godz.
Na 4: Student odpowiada w 75 % na pytania z zakresu treści wykładu, przygotował prezentację wzbogacającą wiedzę uczestników, angażował się w dyskusje sensownie się wypowiadając i opuścił nie więcej niż 4 godz.
Na 5: Student odpowiada w 100 % na pytania z zakresu treści wykładu, przygotował prezentację, w sposób istotny wzbogacającą wiedzę uczestników, angażował się w dyskusje, wypowiadając się sensownie, krytycznie, konstruktywnie i opuścił nie więcej niż 2 godz.
(U): Na 2: Student nie wykazuje się umiejętnościami wskazanymi w opisie zajęć.
Na 3: Student w niewielkim stopniu wykazuje się umiejętnościami wskazanymi w opisie zajęć.
Na 4: Student wykazuje się umiejętnościami wskazanymi w opisie zajęć.
Na 5: Student wykazuje się dużymi umiejętnościami wskazanymi w opisie zajęć.
(K): Na 2: Student wykazuje się brakiem zaangażowania w pracę zespołową w opracowywaniu konkretnych zagadnień z zakresu filozofii religii i duchowości; brakiem świadomości znaczenia religii i kultury życia duchowego dla współżycia społecznego; brakiem świadomości odpowiedzialności za kulturę duchową narodu, ojczyzny, Europy.
Na 3: Student wykazuje się przeciętnym zaangażowaniem w pracę zespołową w opracowywaniu konkretnych zagadnień z zakresu filozofii religii i duchowości; niskim stopniem świadomości znaczenia religii i kultury życia duchowego dla współżycia społecznego; niskim stopniem świadomości odpowiedzialności za kulturę duchową narodu, ojczyzny, Europy.
Na 4: Student wykazuje się dużym zaangażowaniem w pracę zespołową w opracowywaniu konkretnych zagadnień z zakresu duchowości; wysokim stopniem świadomości znaczenia religii i kultury życia duchowego dla współżycia społecznego; wysokim stopniem świadomości odpowiedzialności za kulturę duchową narodu, ojczyzny, Europy.
Na 5: Student wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w pracę zespołową w opracowywaniu konkretnych zagadnień z zakresu duchowości; bardzo wysokim stopniem świadomości znaczenia religii i kultury życia duchowego dla współżycia społecznego; bardzo wysokim stopniem świadomości odpowiedzialności za kulturę duchową narodu, ojczyzny, Europy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA
Moskal Piotr. Traktat o religii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
Św. Tomasz z Akwinu. O doskonałości życia duchowego. W: Św. Tomasz z Akwinu. Dzieła wybrane. Przeł. i oprac. Jacek Salij. Poznań: W drodze 1984 s. 213-261.
Moskal Piotr. Istota mistyki. W: Afektywne poznanie Boga. Red. Piotr Moskal. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 129-135.
Moskal Piotr. Problem koncepcji filozofii duchowości. W: Veritatem in caritate. Red. Wacław Depo i in. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 523-529.
Moskal Piotr. Spór o racje religii. Lublin: TN KUL 2000.
The New Dictionary of Catholic Spirituality. Red. Michael Downey. Collegeville, Minnesota: A Michael Glazier Book. The Liturgical Press 1993.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem