Metodologia filozofii (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Zaznajomienie studentów z najnowszymi badaniami w zakresie metodologii filozofii oraz szczegółowej tematyki przygotowywanych rozpraw doktorskich. Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności badawczej oraz umożliwienie udziału w realizowanych zadaniach badawczych prowadzącego seminarium.
Kształtowanie umiejętności autoprezentacji podczas obrony rozprawy doktorskiej.
Wymagania wstępne
1. dobra znajomość podstawowych problemów i metod filozoficznych
2. umiejętność doboru metody filozoficznej do rozwiązywania problemów filozoficznych
3. prezentowanie postawy zgodnej z etosem pracy naukowej, otwartość na pracę w grupie i dyskusję z uwzględnieniem różnych punktów widzenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Odniesienie do kierunkowego efektu kształcenia
W kategorii wiedzy
1. \"Student ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o zasadach metodologicznych filozofii, jej roli w kulturze; jej stosunku do teologii oraz nauk empirycznych i humanistycznych\" \"K_W01; K_W02\"
2. Student zna uporządkowaną systematycznie i historycznie problematykę, terminologię i metody filozoficzne zasadniczych nurtów filozoficznych dawniejszych i współczesnych \"K_W03; K_W05; K_W06\"
3. Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej oraz znajomość odnośnej terminologii w języku obcym \"K_W04; K_W05; K_W06\"
4. Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych oraz ich zasady i problemy K_W07
5. Student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną w odniesieniu do prawa autorskiego K_W08
6. \"Student ma podstawową wiedzę o roli poznania naukowego w filozofii i kulturze; posiada znajomość najważniejszych instytucji naukowych i badawczych w zakresie filozofii\" K_W09
W kategorii umiejętności
1. Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych z wykorzystaniem elektronicznych baz danych, opracowań i literatury przedmiotu K_U01
2. Student potrafi zaproponować odpowiedni dobór narzędzi do zanalizowania i zinterpretowania zgromadzonych materiałów oraz problematyzować te narzędzia \"K_U02; K_U05\"
3. Student potrafi zaprezentować swoje wyniki badawcze z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz podjąć dyskusję i przeprowadzic argumentację, odpowiednio strukturyzować prezentacje ustne i pisemne (temat pracy i spójna dyspozycja pracy) \"K_U03; K_U06\"
4. Student potrafi wykorzystać wiedzę o metodach naukowych stosowanych w innych dyscyplinach, zwłaszcza humanistycznych i pokrewnych podejmowanej problematyce filozoficznej K_U04
5. Student potrafi streścić stanowiska, tezy i argumenty filozoficzne, a w zakresie podjętego tematu także prezentowane w języku obcym. \"K_U07; K_U08\"
6. Student potrafi przetłumaczyć odnośne fragmenty własnych prac w języku obcym z wykorzystaniem terminologii dyscyplin pokrewnych filozofii. \"K_U08; K_U09\"
W kategorii kompetencji społecznych
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01
2. Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role (protokolant, dyskutant, referent, koreferent), inspirując pozostałych uczestników do podejmowania nowych problemów lub alternatywnych rozwiązań \"K_K01; K_K02\"
3. Student potrafi samodzielnie podjąć pogłębioną analizę podjętego problemu i odpowiednio zaplanować i realizować harmonogram swoich prac i terminowo oddawać ustalone z prowadzącym partie pracy \"K_K03; K_K04\"
4. Student potrafi wskazać rolę rzetelnie uprawianej filozofii w podtrzymywaniu religijno-kulturowego dziedzictwa ludzkości dla regionu, Polski i Europy. K_K05
5. Student interesuje się współczesnymi tendencjami na styku kultury, nauki i filozofii. K_K06
Metody dydaktyczne
Dominuje praca z tekstem, oparta na samodzielnej lekturze, interpretacji i analizie zadanych fragmentów tekstu, dyskusja i argumentacja z elementami pracy w grupach. Stosowane są również samodzielne prezentacje studentów z wykorzystaniem metod multimedialnych, a także elementy wykładu tradycyjnego.
Treści programowe przedmiotu
Tematyka zajęć koncentruje się na metodach filozofii tradycyjnej oraz analitycznej, ich związkach i różnicach w odniesieniu do prac, które powstały w okresie słabego zdyferencjonowania tych metod.
Podejmuje się problematykę metafilozofii w zakresie metodologicznej charakterystyki filozofii i jej działów, szkół i nurtów filozoficznych, metod filozoficznych, aparatury pojęciowej i typów argumentacji filozoficznej. Co roku podejmowany jest temat szczegółowy. W roku 2015-2016 dyskutowane będą filozoficzne stanowiska w kwestii przyczynowości odgórnej oraz bayesowskiej interpretacji statystyki J. Neymana.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
obecność na zajęciach, prezentacja.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Herbut Elementy metodologii filozofii, Lublin 2008. P. Kawalec, Przyczyna i wyjaśnianie, Lublin 2006.
Kawalec P., Poznanie w nauce, [w:] Epistemologia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 459–477.
Kawalec P., 2014, Metody Mieszane W Kontekście Procesu Badawczego W Naukoznawstwie, “Zagadnienia Naukoznawstwa” 50.1(199): 3–22.
Kawalec P., Is Truth Perspectival in Science? Viability of Pragmatic Account of Scientific Truth for Mixed-Methods Research, „Zagadnienia Naukoznawstwa,” 2014, t.50, nr 4(202), s. 281–290.
Budzynska K., ..., Kawalec P. i in., The Polish School of Argumentation: A Manifesto, „Argumentation,” 2014, t.28, nr 3, s. 267–282.
Kawalec P., Założenia umiarkowanie pluralistycznej metodologii, „Zagadnienia Naukoznawstwa,” 2013, t.49, nr 4, s. 277–304.
Kawalec P., Replikowalność wiedzy a transhumanistyczny stan osobliwości, [w:] Wiedza, red. D. Leszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 335–48.


Pozostała literatura zostanie podana na zajęciach.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem