Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Katarzyna Stępień
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Pogłębienie podstawowej wiedzy z przedmiotu oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych z zakresu filozofii prawa i praw człowieka, albo z filozofii społeczeństwa lub filozofii Boga (zależnie od wybranej dziedziny)
C2-Wyćwiczenie umiejętności analizy tekstów oraz warsztatu pisania i redagowania pracy dyplomowej
C3-Uzyskanie kompetencji w zakresie wybranego tematu pracy dyplomowej
C4-Pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania metod charakterystycznych dla filozofii prawa i praw człowieka, oraz filozofii społeczeństwa, czy specyfiki badań z zakresu filozofii Boga
Wymagania wstępne
W1-Znajomość filozofii prawa i praw człowieka (lub filozofii społeczeństwa, lub filozofii Boga - zależnie od wybranej dziedziny)
W2-Podstawowe umiejętność lektury, krytycznej analizy i interpretacji tekstów filozoficznych
W3-Umiejętność pisania poprawną polszczyzną
W4-Ogólna znajomość metod filozoficznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna podstawowe zagadnienia filozoficznoprawne (lub z zakresu filozofii społeczeństwa czy filozofii Boga) (K_W06, K_W07)
Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy dyplomowej (K_W05, K_W06)
Student zna specyfikę metodologiczną filozofii prawa i praw człowieka na tle innych nauk o prawie (lub filozofii społeczeństwa czy filozofii Boga - zależnie od wybranej dziedziny) (K_W06)
Student zna podstawową terminologię filozoficzną w zakresie filozofii prawa i praw człowieka (lub filozofii społeczeństwa lub filozofii Boga) (K_W03)
Student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI
Student umie wyszukiwać i poddać selekcji teksty źródłowe, opracowania i literaturę pomocniczą (K_U01)
Student potrafi zanalizować i zinterpretować zgromadzone w bibliografii pracy dyplomowej teksty (K_U02, K_U05)
Student potrafi referować wyniki badawcze z poszczególnych etapów prac oraz formułować problemy (K_U03, K_U06)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia (K_K01)
Student pracuje w grupie oraz dla grupy współpracując w organizacji wspólnych badań (K_K01, K_K02, K_K03, K_K04)
Student wywiązuje się z podjętych zobowiązań w zakresie prowadzenia samodzielnych prac i przedstawia zgodnie z planem ich wyniki (K_K03)
Metody dydaktyczne
Prezentacje przygotowane przez studentów, dyskusje, lektura i analiza tekstów
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć jest wyznaczona tematami prac dyplomowych seminarzystów. Treści wspólne dotyczą: 1) specyfiki filozofii prawa i praw człowieka (lub filozofii społeczeństwa, czy filozofii Boga); 2) metodyki redagowania prac dyplomowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie
WIEDZA
Student zna podstawowe zagadnienia filozoficznoprawne (lub z zakresu filozofii społeczeństwa czy filozofii Boga)
Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy dyplomowej
Student zna specyfikę metodologiczną filozofii prawa i praw człowieka na tle innych nauk o prawie (lub filozofii społeczeństwa czy filozofii Boga - zależnie od wybranej dziedziny)
Student zna podstawową terminologię filozoficzną w zakresie filozofii prawa i praw człowieka (lub filozofii społeczeństwa lub filozofii Boga)
Student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną
UMIEJĘTNOŚCI
Student umie wyszukiwać i poddać selekcji teksty źródłowe, opracowania i literaturę pomocniczą
Student potrafi zanalizować i zinterpretować zgromadzone w bibliografii pracy dyplomowej teksty)
Student potrafi referować wyniki badawcze z poszczególnych etapów prac oraz formułować problemy na danych etapach prac

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia
Student pracuje w grupie oraz dla grupy współpracując w organizacji wspólnych badań
Student wywiązuje się z podjętych zobowiązań w zakresie prowadzenia samodzielnych prac i przedstawia zgodnie z planem ich wyniki

Brak zaliczenia
WIEDZA
Student nie zna podstawowych zagadnień filozoficznoprawnych (lub z zakresu filozofii społeczeństwa czy filozofii Boga)
Student nie posiada pogłębionej wiedzy w zakresie wyznaczonym tematem pracy dyplomowej
Student nie zna specyfiki metodologicznej filozofii prawa i praw człowieka (lub filozofii społeczeństwa czy filozofii Boga)
Student nie zna podstawowej terminologii filozoficznej w zakresie filozofii prawa i praw człowieka (lub filozofii społeczeństwa lub filozofii Boga)
Student nie zna i nie rozumie podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną
UMIEJĘTNOŚCI
Student nie umie wyszukiwać i poddać selekcji tekstów źródłowych, opracowań i literatury pomocniczej
Student nie potrafi analizować i interpretować zgromadzonych w bibliografii pracy dyplomowej tekstów
Student nie potrafi referować wyników badawczych z poszczególnych etapów prac oraz formułować problemów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student nie rozumie potrzeby ciągłego kształcenia
Student nie pracuje w grupie oraz dla grupy współpracując w organizacji wspólnych badań
Student nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań w zakresie prowadzenia samodzielnych prac i nie przedstawia zgodnie z planem ich wyników
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia zależy od wybranych przez seminarzystów prac.
Odnośnie metodyki pisania prac:
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2004
W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem