Logika filozoficzna (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przygotowanie przez doktorantów rozprawy doktorskiej
C2. Analiza kluczowych pojęć i problemów logik filozoficznych
C3. Przygotowanie doktorantów do samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie logiki.
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne
Znajomość logiki co najmniej na poziomie studiów licencjackich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej subdyscypliny filozoficznej, tak w aspekcie historycznym, jak i bieżących osiągnięć (problemy, kierunki, postaci)
K_W07 ma gruntowną znajomość metodologii ogólnej (ogólnych metod i strategii badawczych) i metodologii filozofii (typy metod charakterystycznych dla badań filozoficznych, metody analizy tekstów filozoficznych, strategie argumentacyjne)
K_W08 zna specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na prowadzenie badań w zakresie wybranej subdyscypliny filozoficznej
K_W09 posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranej nauki szczegółowej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 wyszukuje, porządkuje, analizuje, selekcjonuje i integruje informacje z wszelkich źródeł (w tym elektronicznych)
K_U02 samodzielnie rozwija posiadaną wiedzę oraz pogłębia umiejętności badawcze i inne kwalifikacje profesjonalne
naukowych
K_U10 prowadzi samodzielne i twórcze badania w zakresie wybranej subdyscypliny filozoficznej i konfrontuje otrzymane wyniki ze specjalistami w wybranym temacie


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji profesjonalnych
K_K02 poczuwa się do odpowiedzialności za stan filozofii jako dyscypliny naukowej oraz za stan świadomości filozoficznej w społeczeństwie
K_K04 nieustannie kształtuje w sobie krytyczną, autonomiczną i twórczą postawę wobec pojawiających się kwestii filozoficznych i wobec filozoficznego wymiaru kwestii społecznych
K_K05 odważnie i konsekwentnie broni rzetelnymi, jasno sformułowanymi argumentami stanowiska uznanego przez siebie za słuszne, nawet wbrew własnemu interesowi
K_K06 rozwija w sobie postawę respektu i otwartości na inne poglądy, gotowość do weryfikacji stanowiska pod wpływem rzetelnej argumentacji
K_K07 uczestniczy w życiu naukowym, tak podejmując inicjatywy, jak i podejmując i sumiennie wypełniając obowiązki administracyjne
Metody dydaktyczne
Seminarium prowadzone jest metodą tradycyjną: referat, dyskusja, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe problemy filozoficzne leżące u podstaw logiki; możliwości aplikacji logiki w analizie filozoficznej; logiczne i filozoficzne aspekty mechanicznego rozpoznawania obrazów; filozoficzne podstawy logik deontycznych; relacje: logika a językoznawstwo.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Doktorant jest w stałym kontakcie z prowadzącym seminarium, który nadzoruje postep prac nad rozprawą doktorską oraz bieżącą działalność naukową doktoranta, oraz planuje z nim dalsze etapy jego pracy naukowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura jest dobierana w zależności od analizowanych przez doktorantów tematów.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem