Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Arkadiusz Gudaniec
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. przedstawienie najistotniejszych koncepcji człowieka w związku z formowaniem się i modyfikacjami koncepcji osoby
C2. omówienie wybranych klasycznych koncepcji osoby i/lub wybranych koncepcji współczesnych
C3. analiza problemowa koncepcji osoby, pojęcia osoby, definicji osoby itp.
Wymagania wstępne
W1. podstawowa wiedza w zakresie historii powszechnej i historii kultury
W2. umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk antropologii filozoficznej
K_W05 ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne oraz najnowsze stanowiska światowe i rodzime w zakresie antropologii filozoficznej oraz ich metodologię
K_W06 ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość problemów badawczych z zakresu antropologii filozoficznej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i krytycznie analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje oraz proponuje własne tezy
K_U06 posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów oraz formułowania wniosków
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Metody dydaktyczne
przedstawienie problemu (wykład, referat, koreferat itp.), analiza treści wykładu, dyskusja, praca z wybranymi tekstami, metody problemowe
Treści programowe przedmiotu
1. najistotniejsze koncepcje człowieka, powstałe i rozwijane w związku z formowaniem się i modyfikacjami koncepcji osoby
2. wybrane klasyczne koncepcje osoby i/lub wybrane koncepcje współczesne osoby
3. analiza problemowa koncepcji osoby, pojęcia osoby, definicji osoby itp.
4. analiza wybranego tekstu, dotyczącego ww problemów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) student nie posiada usystematyzowanej wiedzy ogólnej ani szczegółowej, nie posiada znajomości odpowiednich problemów badawczych z zakresu antropologii filozoficznej, nie zna terminologii podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk antropologii filozoficznej
(U) student nie umie dobrać właściwych narzędzi do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, ani też streszczać i krytycznie analizować argumentów filozoficznych, identyfikować ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje oraz nie potrafi proponować własnych tez, nie posiada umiejętności argumentowania w mowie i piśmie, niepoprawnie stosuje terminologię specjalistyczną, nie potrafi wykorzystać poglądów własnych oraz innych autorów, nie potrafi formułować wniosków
(K) student nie rozumie potrzeby uczenia się, nie potrafi inspirować i organizować procesu uczenia się innych osób, nie potrafi określić priorytetów służących realizacji określonego zadania

Ocena dostateczna
(W) student posiada w minimalnym stopniu wiedzę ogólną i szczegółową, posiada elementarną znajomość odpowiednich problemów badawczych z zakresu antropologii filozoficznej, zna jedynie podstawową terminologię systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk antropologii filozoficznej
(U) student umie w minimalnym stopniu dobrać narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, potrafi w minimalnym stopniu streszczać i krytycznie analizować argumenty filozoficzne, identyfikować ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje, potrafi w minimalnym stopniu proponować własne tezy, posiada elementarną umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, w minimalnym stopniu stosuje terminologię specjalistyczną i wykorzystuje poglądy własne oraz innych autorów, w minimalnym stopniu potrafi formułować wnioski
(K) student rozumie potrzebę uczenia się, lecz jedynie w minimalnym stopniu potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi w minimalnym stopniu określić priorytety służące realizacji określonego zadania

Ocena dobra
(W) student posiada wiedzę ogólną i szczegółową, dobrą znajomość odpowiednich problemów badawczych z zakresu antropologii filozoficznej, zna terminologię systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk antropologii filozoficznej
(U) student umie dobrać narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, potrafi streszczać i krytycznie analizować argumenty filozoficzne, identyfikować ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje, potrafi proponować własne tezy, posiada dobrą umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, dobrze stosuje terminologię specjalistyczną i wykorzystuje poglądy własne oraz innych autorów, potrafi formułować wnioski
(K) student rozumie potrzebę uczenia się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania

Ocena bardzo dobra
(W) student posiada ugruntowaną wiedzę ogólną i szczegółową, bardzo dobrą znajomość odpowiednich problemów badawczych z zakresu antropologii filozoficznej, opanował w stopniu bardzo dobrym terminologię systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk antropologii filozoficznej
(U) student posiada biegłość w dobieraniu narzędzi do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, potrafi bardzo dobrze streszczać i krytycznie analizować argumenty filozoficzne, identyfikować ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje, potrafi proponować własne tezy, posiada bardzo dobrą umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, bardzo dobrze stosuje terminologię specjalistyczną i wykorzystuje poglądy własne oraz innych autorów, potrafi formułować wnioski
(K) student rozumie potrzebę uczenia się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
--podstawowa:
John F. Crosby, Zarys filozofii osoby, Kraków 2007
Vittorio Possenti, Osoba nową zasadą, Lublin 2017
Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka, red. P. S. Mazur, Kraków 2012
--uzupełniająca:
Robert Spaemann, Osoby. O różnice między czymś a kimś, Warszawa 2001
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru: Moduł 5A - Konwersatoria "filozofia: świat - człowiek (- kultura)" » Zagadnienia ontologii i metafizyki
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania
K_U04posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i krytycznie analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje oraz proponuje własne tezy
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U09ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_W02ma poszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W04zna terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne oraz najnowsze stanowiska światowe i rodzime w zakresie jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość problemów badawczych z zakresu jednej subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W09ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły obowiązkowe » Moduł 2a Zajęcia rozszerzające
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie konieczność dalszego kształcenia
K_K02wykazuje dbałość o zachowanie standardów metodologicznych w badaniach, otwartość i wrażliwość na problemy z zakresu nauk o poznaniu oraz podejmowanie samodzielnych prób ich opracowania intelektualnego
K_K05ma świadomość zalet kulturowych i społecznych popularyzacji wiedzy naukowej
K_K06jest krytyczny i otwarty na nowe idee, koncepcje, teorie, argumenty; ma świadomość funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych
K_K07aktywnie uczestniczy w debatach publicznych, stosując się do formalnych i rzeczowych wymogów dyskusji; potrafi dostosować przekaz informacji do poziomu uczestników dyskusji
K_U01integruje wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych na temat prawidłowych i zaburzonych procesów poznawczych
K_U02posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się w stopniu zaawansowanym pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej specjalności
K_U06ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu kognitywistyki oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu nauk kognitywnych oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne
K_W01ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu kognitywistyki w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki
K_W03posiada wieloaspektową i pogłębioną wiedzę na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje
K_W05ma uporządkowaną i pogłębioną znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych, zarówno w naukach humanistycznych, jak i biologicznych i społecznych
K_W06jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz etycznych i prawnych uwarunkowań w zakresie wiedzy kognitywistycznej