Etyka (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Znajomość przynajmniej jednego nowożytnego języka obcego. Preferowane jest uprzednie uczestnictwo w jednym z proseminariów w zakresie etyki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Katedra Etyki rozwija tradycję personalizmu etycznego, wypracowaną przez poprzednich jej kierowników: ks. kard. prof. Karola Wojtyły i ks. prof. Tadeusza Stycznia. Tradycja ta wpływa na dobór tematów prac doktorskich i magisterskich oraz na sposób podejmowania tych tematów, które dotyczą bądź to podstaw etyki (w ujęciu klasycznych i współczesnych autorów), bądź też szczegółowych problemów moralnych godnych personalistycznego naświetlenia. Przedmiotem prac dyplomowych przygotowanych na tym seminarium w ostatnich latach są więc poglądy takich autorów, jak np.: św. Tomasz z Akwinu, I. Kant, J. J. Rousseau, D. von Hildebrandt, E. Levinas, V. Frankl, K. Wojtyła, P. Singer. Spośród szczegółowych problemów wymienić można zagadnienia związane z: karą śmierci, eutanazją, bioetyką, globalizacją, etyką dziennikarską, miłością małżeń-ską, wychowaniem moralnym. Na wybór konkretnego tematu istotny wpływ mają - obok wspomnianej per-spektywy personalistycznej - zainteresowania doktoranta lub magistranta.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
zostanie podana na zajęciach
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem