Logika (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Bożena Czernecka-Rej prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przygotowanie przez studentów rozprawy dyplomowej
C2. Analiza kluczowych pojęć i problemów logik filozoficznych
C3. Przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie logiki
Wymagania wstępne
Znajomość logiki co najmniej na poziomie studiów licencjackich
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Seminarium prowadzone jest metodą tradycyjną: referat, dyskusja, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe problemy filozoficzne leżące u podstaw logiki; możliwości aplikacji logiki w analizie filozoficznej; logiczne i filozoficzne aspekty mechanicznego rozpoznawania obrazów; filozoficzne podstawy logik deontycznych; relacje: logika a językoznawstwo.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura jest dobierana w zależności od analizowanych tematów.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem