Historia filozofii współczesnej (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
1. Pomoc w wyborze tematu pracy magisterskiej dostosowanego do wiedzy, umiejętności i zainteresowań poszczególnych uczestników oraz przedmiotu seminarium.
2. Ustalenie struktury pracy i takiego harmonogramu zadań, aby możliwe było terminowe ukończenie pracy.
3. Kontrola postępów w przygotowaniu prac (nie tylko dyplomowych, ale także przygotowywanych przez seminarzystów do publikacji) , m.in przez analizę jej fragmentów pod kątem poprawności merytorycznej i formalnej.
4. Lektura i analiza ważnych tekstów i problemów filozofii współczesnej.
Wymagania wstępne
W1 magistranci: deklaracja napisania pracy z zakresu historii filozofii współczesnej.
W2 doktoranci: zgoda prowadzącego seminarium na kierowanie pracą proponowaną przez doktoranta lub zgoda doktoranta na podjęcie badań pozostających w zakresie kompetencji prowadzącego seminarium. Opanowanie odpowiednich narzędzi badawczych (umiejętności językowych, analitycznych i umiejętności uporządkowanego formułowania myśli w postaci pisemnej), systematyczność, gotowość do podjęcia trudnej pracy intelektualnej, determinacja w realizacji postawionych celów, uczciwość i samodzielność intelektualna.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość problemów badawczych z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07 na i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
K_W08 zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną

UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych oraz niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach
K_U08 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania
Metody dydaktyczne
Lektura i wspólna krytyczna analiza klasycznych tekstów filozofii współczesnej, tekstów seminarzystów, prowadzącego seminarium lub zaproszonych gości.
Treści programowe przedmiotu
Treści zależne są od tematów prac podjętych przez seminarzystów i od uzgodnionych wspólnie lektur z zakresu filozofii współczesnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Magistranci:
W pierwszym roku studiów: sformułowanie i zatwierdzenie tematu pracy, opracowanie wstępnej struktury i zaznajomienie się z literaturą przedmiotu. W każdym z semestrów wymagane jest przygotowanie pisemnego tekstu związanego z tematem pracy, który będzie przedmiotem analiz na seminarium. W drugim roku studiów w semestrze I: intensywne prace redakcyjne związane z obowiązkiem prezentowania ich efektów na seminarium; w semestrze II złożenie końcowej wersji pracy (nie później niż w kwietniu) i ostatnie korekty.

Doktoranci:
Rok I: sformułowanie tematu pracy i zaznajomienie się z dostępną literaturą przedmiotu.
Rok II i III Intensywne badania nad podjętym zagadnieniem. Wymagania: opublikowanie w tym czasie co najmniej kilku artykułów i recenzji w dobrych czasopismach lub książkach filozoficznych ( polskich lub międzynarodowych), aktywne uczestnictwo (z własnymi prezentacjami) w konferencjach filozoficznych i nawiązanie kontaktu ze specjalistami spoza KUL w zakresie podjętego tematu, aktywne starania o finansowanie własnych badań (aplikacje o granty i stypendia).
Rok IV: Końcowe prace redakcyjne nad doktoratem.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura wyznaczona przez prowadzącego seminarium w uzgodnieniu z jego uczestnikami.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem