Historia filozofii nowożytnej (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie historii filozofii
C2 -wdrożenie studentów w umiejętność redagowania pracy naukowej
Wymagania wstępne
W1 –dobra znajomość dziejów filozofii nowożytnej
W2 –umiejętność pisania poprawną polszczyzną
W3-uczciwość, pracowitość, staranność, słowność, terminowość, punktualność
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę na temat rozwoju filozofii nowożytnej; Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; Student zna terminologię podstawowych nowożytnych systemów filozoficznych; Student ma poszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w kształtowaniu się ery nowożytnej; Student zna metody analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych; Student ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach kultury nowożytnej
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; Student potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty; Student potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować; Student potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom; Student posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego; przedkłada w wyznaczonych terminach; Student posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu historii filozofii z wybranego języka obcego na język polski.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; Student potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty; Student potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować; Student potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom; Student posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego; przedkłada w wyznaczonych terminach; Student posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu historii filozofii z wybranego języka obcego na język polski.
Metody dydaktyczne
Prezentacje studenckie oraz dyskusje wokół tych prezentacji.
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć wyznaczają tematy prac dyplomowych seminarzystów. Przyjmuje się, że każdy z uczestników w zakresie swojego tematu stopniowo staje się specjalistą. Studenci informują o swoich zainteresowaniach, a następnie referują wyniki swoich poszukiwań, badań, analiz i interpretacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia (zaliczenie bez oceny) jest systematyczne praca studenta. Warunkiem zaliczenia I semestru jest sformułowanie (do połowy grudnia) tematu pracy oraz zreferowanie literatury przedmiotu oraz przedstawienie planu pracy. Warunkiem zaliczenia II semestru jest oddanie do połowy maja 1/3 części pracy. Warunkiem zaliczenia III semestru jest oddanie do końca listopada kolejnej 1/3 części pracy, a semestru IV, oddanie do końca kwietnia całości pracy.
Brak zaliczenia: wiedza -Student nie zna terminologii filozoficznej w zakresie historii filozofii; nie posiada pogłębionej wiedzy w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; nie zna i nie rozumie zaawansowanych metod analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych; nie ma poszerzonej wiedzy o nurtach i koncepcjach filozofii ery nowożytnej; nie zna i nie rozumie podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną; nie posiada podstawowej wiedzy o wybranych aspektach nowożytnej kultury; umiejętności - Student nie posiada umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; nie potrafi analizować i interpretować tekstów filozoficznych; nie potrafi zreferować swoich wyników badawczych, jeśli je nawet posiada; nie potrafi sformułować tematu i planu pracy; nie potrafi integrować poznania właściwego różnym jego typom; nie posiada pogłębionej umiejętności redagowania tekstu naukowego - nie przynosi w wyznaczonych terminach odpowiednich fragmentów pracy; nie potrafi skorzystać z literatury obcojęzycznej; kompetencji społecznych -Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie; nie potrafi pracować w grupie; nie przejawia poczucia odpowiedzialności za ideowe dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski; nie interesuje się współczesnymi problemami kultury i filozofii.
Zaliczenie: wiedza - Student zna terminologię filozoficzną w zakresie historii filozofii; posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych; ma poszerzoną wiedzę o nurtach i koncepcjach filozofii ery nowożytnej; zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną; ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach nowożytnej kultury; umiejętności -Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty; potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować temat i plan pracy; potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom; posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego - przedkłada w wyznaczonych terminach odpowiednie fragmenty pracy; posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu filozofii religii z wybranego języka obcego na język polski; kompetencje społeczne - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego; ma poczucie odpowiedzialności za religijno-kulturowe dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski; interesuje się współczesnymi problemami kultury i filozofii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1) S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966
2) pozostałą bibliografię wyznaczają tematy badawcze seminarzystów
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem