Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie filozofii umysłu, kognitywistyki, filozofii psychologii.
C2 - wdrożenie studentów w umiejętność redagowania pracy naukowej.
Wymagania wstępne
W1 – dobra znajomość problematyki rozważań nad umysłem i świadomością.
W2 – umiejętność pisania poprawną polszczyzną.
W3 – uczciwość, pracowitość, staranność, słowność, terminowość, punktualność.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę na temat filozofii umysłu, jej problemów, podstawowych pytań i wyzwań - K_05.
2. Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej - K_W06.
3. Student zna terminologię podstawowych teorii umysłu oraz zagadnień dyskutowanych w kognitywistyce - K_W03, K_W04.
4. Student ma poszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii umysłu w kształtowaniu naszego poglądu na temat kognitywnych zdolności człowieka, świadomości, rozumienia własnego ja - K_W01, K_W02.
5. Student zna metody analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych w nawiązaniu do rozważań empirycznych prowadzonych w psychologii - K_W07.
6. Student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną - K_W08.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu - K_U01.
2. Student potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty - K_U02, K_U05.
3. Student potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując - K_U03.
4. Student potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom - K_U04.
5. Student posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego - K_U06, K_U07, K_U09.
6. Student posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu filozofii umysłu z wybranego języka obcego na język polski - K_U08.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01.
2. Student potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego - K_K02, K_K03, K_U04.
3. Student ma poczucie odpowiedzialności za ideowe dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski - K_K05.
4. Student interesuje się współczesnymi problemami z zakresu kultury i filozofii - K_K06.
Metody dydaktyczne
Prezentacje studenckie oraz dyskusje wokół tych prezentacji.
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć wyznaczają tematy prac dyplomowych seminarzystów. Przyjmuje się, że każdy z uczestników w zakresie swojego tematu stopniowo staje się specjalistą. Studenci informują o swoich zainteresowaniach, a następnie referują wyniki swoich poszukiwań, badań, analiz i interpretacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia
(W) - Student nie zna terminologii filozoficznej w zakresie filozofii umysłu i kgnitywistyki; nie posiada pogłębionej wiedzy w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; nie zna i nie rozumie zaawansowanych metod analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych; nie ma poszerzonej wiedzy o nurtach i koncepcjach filozofii umysłu; nie zna i nie rozumie podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną; nie posiada podstawowej wiedzy o wybranych aspektach współczesnej filozofii.

(U) - Student nie posiada umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; nie potrafi analizować i interpretować tekstów filozoficznych; nie potrafi zreferować swoich wyników badawczych, jeśli je nawet posiada; nie potrafi sformułować tematu i planu pracy; nie potrafi integrować poznania właściwego różnym jego typom; nie posiada pogłębionej umiejętności redagowania tekstu naukowego - nie przynosi w wyznaczonych terminach odpowiednich fragmentów pracy; nie potrafi skorzystać z literatury obcojęzycznej.

(K) - Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie; nie potrafi pracować w grupie; nie przejawia poczucia odpowiedzialności za ideowe dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski; nie interesuje się współczesnymi problemami kultury i filozofii oraz nauk empirycznych.

Zaliczenie
(W) - Student zna terminologię filozoficzną w zakresie filozofii umysłu i kognitywistki; posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych; ma poszerzoną wiedzę o nurtach i koncepcjach filozofii na temat umysłu, świadomości; zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną; ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach nowożytnej kultury.

(U) - Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty; potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować temat i plan pracy; potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom; posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego - przedkłada w wyznaczonych terminach odpowiednie fragmenty pracy; posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu filozofii umysłu z wybranego języka obcego na język polski;.

(K) - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego; ma poczucie odpowiedzialności za naukowo-kulturowe dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski; interesuje się współczesnymi problemami kultury i filozofii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografię wyznaczają tematy badawcze seminarzystów.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem